Retningslinjer for tildeling av engangsstøtte ved adopsjon av barn fra utlandet

Q-1013

Barne- og

familiedepartementet,

Oslo, desember 2000

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV ENGANGSSTØTTEN VED ADOPSJON AV BARN FRA UTLANDET

1 FORMÅL

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi pga. de høye kostnadene ved adopsjon fra utlandet.

Stortinget fastsetter størrelsen på tilskuddet hvert år.

2 MÅLGRUPPE

Målgruppen for tilskuddsordningen er foreldre som adopterer barn fra utlandet.

3 VILKÅR FOR TILDELING AV ENGANGSSTØTTEN

3.1 Hvilke barn ordningen omfatter

Engangsstøtte ytes kun ved adopsjon av utenlandske barn som ikke er bosatt i Norge når adoptantene får omsorgen for barnet.

Støtten ytes ikke ved adopsjon av eget eller ektefellens barn, eller ektefellens adoptivbarn.

3.2 Forhåndssamtykke

Engangsstøtte kan bare ytes til adoptivforeldre som på forhånd har innhentet norske myndigheters samtykke til adopsjon fra utlandet. Dette er i samsvar med adopsjonsloven § 16 e, som stiller krav om slikt samtykke ved utenlandsadopsjoner.

Adopsjonen må enten være gjennomført i Norge, ved at norske myndigheter har utstedt adopsjonsbevilling, eller den må være gjennomført i utlandet og registrert i Statens ungdoms- og adopsjonskontors adopsjonsregister.

3.3 Adoptivforeldrenes bopel ved adopsjonstidspunktet

Som vilkår for engangsstøtten stilles det krav om at adoptivforeldrene faktisk var bosatt i Norge da de fikk barnet i sin omsorg, og da adopsjonen ble gjennomført eller registrert her i landet.

3.4 Spesielle forhold

I helt spesielle tilfeller vil det på bakgrunn av forhold i barnets opprinnelsesland ta uforholdsmessig lang tid å få adopsjonen registrert i Norge. Engangsstøtte kan i slike tilfeller likevel ytes dersom barnet har kommet til Norge med sikte på adopsjon, og adoptivforeldrene faktisk var bosatt her i landet da de fikk barnet i sin omsorg.

4 INFORMASJON OM ORDNINGEN TIL MOTTAKERE AV ENGANGSSTØTTEN VED ADOPSJON AV BARN FRA UTLANDET

Det bør så tidlig som mulig gis informasjon om ordningen med engangsstøtte ved adopsjon av barn fra utlandet. Dette kan bl.a. skje gjennom en av de godkjente adopsjonsorganisasjonene eller den enkelte kommune i forbindelse med utredning av søkerne.

Statens ungdoms- og adopsjonskontor skal gi en kort informasjon om ordningen ved utstedelse av forhåndssamtykke.

5 SØKNADENS INNHOLD OG FORM

Det er utarbeidet et søknadsskjema for ordningen, Q-0258. Dette skal returneres Statens ungdoms- og adopsjonskontor i utfylt stand med søkernes underskrift som behandler søknaden.

6 KLAGE

Avslag på tilkjenning av engangsstøtte er et enkeltvedtak, og kan påklages til Barne- og familiedepartementet. Klagen stiles til Statens ungdoms- og adopsjonskontor.