Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2013

Rundskriv Q-17/13

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillege organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge. Med likestilling menes i dette rundskrivet likestilling mellom kjønnene.

Tilskuddsordningen skal legges til rette for at frivillige organisasjoner får anledning til å sette dagsorden, supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid, utvikle demokratiet, skape deltakelse og bidra til kunnskap, debatt og holdningsendringer.

Rundskriv Q-17/13