Retningslinjer for Utenriksdepartementets driftsstøtte til organisasjoner som arbeider for fred og forsoning

Retningslinjer for Utenriksdepartementets driftsstøtte til organisasjoner som arbeider for fred og forsoning

1. Målsetting

Målsetting med ordningen er å bidra med driftsstøtte til norske organisasjoner som arbeider for fred og forsoning.

2. Målgrupper for ordningen

Målgruppe for ordningen er norske organisasjoner, herunder paraplyorganisasjoner og organisasjonsnettverk, som arbeider for fred og forsoning.

Det er bare organisasjonenes sentrale, nasjonale ledd som kan søke om driftsstøtte.

3. Hva kan støttes?

Det kan søkes om støtte til lønn og administrasjon som er nødvendig for å drive freds- og forsoningsarbeid.

4. Kriterier for fordeling av driftsstøtte

Ved fordeling av driftsstøtte til den enkelte organisasjon vil bl.a. følgende kriterier bli vektlagt (ikke prioritert rekkefølge):

  • Omfang og geografisk spredning av arbeid for fred og forsoning utført av organisasjonens medlemmer, støttespillere, lokallag, medlemsorganisasjoner m.v., samt eventuelle andre sentrale målgrupper
  • Arbeidets omfang overfor organisasjonens egne medlemmer og/eller primærmålgrupper, samt opinionen generelt og dets tematiske aktualitet og bredde.
  • Organisasjonens samarbeid med andre organisasjoner og miljøer
  • Arbeidets kvalitet, herunder a) samsvar med ordningens målsetting, b) organisasjonens særlige kompetanseområder og c) virkemidler, metoder og kanaler.

Departementet skal i tillegg foreta en helhetsvurdering som skal sikre at hensynet til bredde og mangfold blir ivaretatt ved fordeling av støttemidler.

5. Krav til rapportering

Årsrapport (virksomhetsrapport med revisorbekreftet regnskap) skal sendes departementet innen 1. mai påfølgende år etter innvilget driftsstøtte.

Mottakere av støtte må kunne legge fram fullstendig regnskap som er oppstilt i tråd med budsjettet i søknaden. Det tas forbehold om adgang for departementet eller Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene er benyttet som forutsatt. Det vises forøvrig til Økonomireglement for staten, fastsatt ved kgl. res. 26.01.96 fra Finans- og tolldepartementet, kapittel 11.