Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rett til kontantytelser under opphold i et annet EØS-land – bestilling til direktoratet

Arbeids- og sosialdepartementets svarbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet om rett til kontantytelser under midlertidig opphold i andre EØS-land.

Vi viser til brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet av 27. oktober 2019 om rett til kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land.

I brevet orienterer direktoratet om Arbeids- og velferdsetatens feil praktisering av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 som sier at et medlem som bor eller oppholder seg i en annen medlemsstat enn den staten som utbetaler ytelsen, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgivning.

I brevet framgår det at Arbeids- og velferdsetaten umiddelbart vil endre praksis for både pågående saker og framtidige saker og tillate at man kan ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land uansett lengde på oppholdet.

Arbeids- og sosialdepartementet viser til departementets brev av 5. mars 2019 hvor det ble gitt tilslutning til at "etaten endrer sin praksis slik at forordningen 883/2004 artikkel 21 kommer til anvendelse også på kortvarige opphold, og slik at man fra norsk side ikke kan stanse eller avslå en kontantytelse kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg i et annet EØS-land." Departementet har således allerede lagt til grunn at forordningen skal  gjelde for et hvert opphold innenfor EØS-området.

Gjennomgang av tidligere saker

Det framgår videre av brevet at Arbeids- og velferdsetaten har satt av betydelige ressurser på å rette opp i tidligere vedtak, og at det jobbes med å få oversikt over omfanget av dette. Saker tilbake fra 1. juni 2012, dvs. tidspunktet for ikrafttredelse av ny forordning, skal gjennomgås. Saker der feil praktisering av bestemmelsen kan ha vært avgjørende for avslag, stans og tilbakekreving av ytelser skal prioriteres.

Arbeids- og sosialdepartementet tar Arbeids- og velferdsdirektoratets orientering til etterretning.

Videre oppfølging

Dette er en svært alvorlig sak som har fått store konsekvenser for enkeltmennesker. Vi ber derfor om at direktoratet rapporterer særskilt om oppfølgingen av saken. Rapporteringen skal omfatte følgende forhold:

  • Hvordan vil direktoratet sikre at korrekt praktisering blir tydeliggjort og implementert i etaten?
  • Hvordan vil direktoratet håndtere denne saken videre? Vi ber om en plan for håndtering av tidligere og pågående saker, spesielt overfor berørte.
  • Hvordan Arbeids- og velferdsetaten er innrettet for å jobbe med EØS-forordninger og vurderinger av etatens praktisering av regelverket? Her ber vi om en vurdering av etatens kompetanse til å sikre at praksis er i tråd med regelverket.

Når det gjelder svar på spørsmålene i de to første kulepunktene ber vi om snarlig svar. Frist for rapportering på kulepunkt 3 avklares nærmere i dialog mellom direktoratet og departementet.

På grunn av sakens alvor, skal det iverksettes en ekstern gjennomgang som skal granske hva som har skjedd med utgangspunkt  i denne spesifikke saken slik at vi kan ta lærdom av det for framtiden og for å sikre at noe tilsvarende ikke skjer igjen. Innrettingen av en slik gransking vil vi  komme nærmere tilbake til. Videre har statsråden sendt et brev til Stortinget med ønske om å gjøre rede for saken. Arbeids- og velferdsdirektoratet må være beredt til å bistå i disse prosessene.

Med hilsen

Tom Gulliksen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Camilla Landsverk
avdelingsdirektør