Høringer

Revidert fastlegeforskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2012

Vår ref.:

Se vedlagte adresseliste 

 

Deres ref                                   Vår ref                           Dato
                                               201104777-/VAS             22.12.2011

Høringsbrev om revidert fastlegeforskrift


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen i kommunene på høring.

Fastlegene er en viktig del av den offentlige helsetjenesten, og de spiller en sentral rolle for å nå målene i samhandlingsreformen om mer forebygging, tidlig intervensjon, mer av tjenestetilbudet i kommunene og mer helhetlige og koordinerte tjenester. For å forebygge sykdom og hindre at sykdom forverrer seg, må fastlegene også ta kontakt med pasienter som ikke selv oppsøker fastlegen, selv om de står i fare for å bli syke eller at etablert sykdom forverres.

Det er kommunene som har det helhetlige ansvaret for fastlegeordningen. For å ivareta dette må kommunene både ha et godt samarbeid og dialog med fastlegene, og ha tilstrekkelige styringsvirkemidler til rådighet.  Det er viktig for samhandlingen at fastlegene er integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Slik kan deres kompetanse også utnyttes enda bedre.
 
Regjeringen ønsker å fastlegge mer av rammene for og kravene til fastlegenes virksomhet i forskrift, fremfor å basere oss på avtaler. Dette gjør vi fordi fastlegeordningen er en så sentral del av det offentlige helsetilbudet.

Ved siden av fastlegeordningen er legevakt den viktigste delen av den kommunale allmennlegetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har iverksatt et arbeid med en gjennomgang av forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften regulerer blant annet den kommunale legevaktstjenesten. Det tas sikte på å fullføre arbeidet i løpet av 2012.

I høringsnotatet foreslår departementet blant annet:

• En presisering av kommunens ansvar for fastlegeordningen
• En presisering av fastlegens listeansvar, herunder innføringen av krav til funksjon  og kvalitet i tjenesten
• En forskriftsfesting av sentrale sider ved ordningen som i dag er avtaleregulert
• Krav om rapportering til kvalitets- og styringsformål
• Økonomiske sanksjoner mot fastleger ved manglende oppfyllelse av avtalen
• Flytting av truende og voldelige pasienter uten samtykke fra en fastlegeliste

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Høringsfristen er satt til torsdag 22. mars 2012.

Vi ber fortrinnsvis om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Spørsmål om høringsnotat og lovforslag kan rettes til avdelingsdirektør Maren Skaset (e-post: maren.skaset@hod.dep.no) eller seniorrådgiver Vegard Skaug (e-post: vegard.skaug@hod.dep.no).


Med vennlig hilsen


Petter Øgar e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                      Maren Skaset
                                                                      avdelingsdirektør

Høringsinstanser:
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Autismeforeningen i Norge
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Cerebral Parese foreningen
Datatilsynet
Demensforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomiteen
Den norske Jordmorforening
Den norske Kreftforening
Den norske legeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund
Direktoratet for nødkommunikasjon
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)
Helse- og sosialombudet i Oslo (eldreombudet)
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Hospiceforum Norge
Human Rights Service (HRS)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Kirkens Bymisjon
Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og
myndighetene (KIM)
Kompetansesenter for IT i helse- og
sosialsektoren AS (KITH)
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for private sykehus (PRISY)
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen for utviklingshemmede og
pårørende
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Mental Helse Norge
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og
flyktningkvinner
Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens
kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling
Nettverket for Private helsevirksomheter
NGO – forum for menneskerettigheter v/Den
norske Helsingforskomiteen
Nordea Pensjonistforening
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgiforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Optikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband

Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsenett SF
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Homøopatisk pasientforening
Norsk institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Palliativ forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
NOVA
Opus Systemer AS
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering
(OMOD)
Organisasjonen Voksne for Barn
Pakistansk studentforening
PARAT
PARAT-Helse
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske
helse - RBUP
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for pakistanske barn
Ressurssenteret for omstilling i kommunene
(RO)
Riksadvokaten
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Seniorsaken i Norge
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF-Helse
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av
funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Tieto
Universitets- og høyskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Nasjonalt senter for samhandling og
telemedisin
Norges Astma- og Allergiforbund