Rundskriv V-10B/2005

Opphevelse av forskrift om tillatte åpningstider annen pinsedag 2005

Rundskriv

Nr.
V-10B/2005

Saksnr.
2005/01019

Dato:
19.04.2005

Fylkesmennene

Opphevelse av forskrift om tillatte åpningstider annen pinsedag 2005

Vi viser til departementets rundskriv V-8B/2005 av 18. mars 2005 om tillatte åpningstider annen pinsedag 2005.

Etter en ny vurdering av saken, har Kultur- og kirkedepartementet i dag opphevet forskriften av 18. mars 2005. Dette innebærer at faste utsalgssteder som hovedregel skal holde stengt annen pinsedag (mandag 16. mai) 2005, slik det framgår av lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør