Rundskriv V-16B/2005

Konfirmasjonsopplæring i skolens tid

Rundskriv

Nr.
V-16B/2005

Saksnr.
2004/00545KIAkrs

Dato:
24.06.2005

Presteskapet
Menighetsrådene
Kommunene

Konfirmasjonsopplæring i skolens tid

Med virkning fra 1. juni 2005 er det gjort endringer i lov 7. juni 1996 om Den norske kirke (kirkeloven) § 36 om konfirmasjonsopplæring. Bestemmelsen lyder nå slik:

Konfirmasjonsopplæring skal ikke legges til skolens tid, med mindre særlige grunner tilsier det og kommunen har gitt sitt samtykke. Med særlige grunner menes tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, avstander som krever skoleskyss eller liknende forhold som gjør det svært vanskelig å gi et tilfredsstillende opplæringstilbud utenom skolens tid.

Som det fremgår av bestemmelsen kan konfirmasjonsopplæring bare legges til skolens tid når ”særlige grunner” tilsier det. Videre følger det av bestemmelsen at kommunens avgjørelse ikke kan overprøves av andre organ.

I sakens anledning viser vi også til forskrift til opplæringslova § 1-6 der det heter: ”Når det blir brukt av skolen si tid til konfirmantundervisning etter kirkelova § 36, skal dei timane som fell bort, delast på alle faga i skolen. Andre trus- og livssynssamfunn har den same retten til å bruke av skolen si tid som Den norske kyrkja.” Departementet vil for øvrig minne om bestemmelsen i kirkeloven § 15 første ledd bokstav f som pålegger kommunen å utrede utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør