Rundskriv V-17/2005B

Utbetaling av tilskudd til tros -og livssynssamfunn

Rundskriv

Nr.
V-17B/2005

Saksnr.
2005/02550AøGP

Dato:
29.06.2005

Kommunene

Utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Vedlagt følger endrede forskrifter for tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

I tråd med vårt høringsbrev av 9. juli 2004 foretas det endringer når det gjelder det kommunale tilskuddet til tros- og livssynssamfunn.

  1. Beregning av antall tilskuddsberettigede medlemmer

Tros- og livssynssamfunn sender ikke lenger inn særskilt søknad til kommunene om kommunalt tilskudd.

Fra og med 2005 sender tros- og livssynssamfunnene felles krav om statlig- og kommunalt tilskudd. Krav om tilskudd skal inneholde en oversikt over fødselsnummer for alle tilskuddsberettigede medlemmer. Disse oversiktene er gjennomgått av Brønnøysundregistrene. I 2005 kontrollerer Brønnøysundregistrene at fødselsnummerne er gyldige og at det ikke foreligger dobbeltmedlemskap internt i det enkelte samfunn.

For 2005 vil det ikke bli kontrollert om det foreligger dobbeltmedlemskap mellom de ulike tros- og livssynssamfunn og dobbeltmedlemskap i Den norske kirke (Dnk) og tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk. De enkelte tros- og livssynssamfunn får anledning til å rette opp eventuelle dobbeltmedlemskap mellom samfunn og dobbeltmedlemskap i forhold til Den norske kirke frem til 2006.

Hver kommune vil motta fra Kultur- og kirkedepartementet en oversikt over antall medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunn i den respektive kommunen (jf. punkt 3 nedenfor). Disse oversiktene vil ikke inneholde det enkelte tros- eller livssynssamfunnets bankgirokontonummer. Vi legger til grunn at kommunene har oversikt over adresser og bankgironummer for de tros- og livssynssamfunn som mottok tilskudd i 2004. De samfunn som ønsker å få utbetalt det kommunale tilskuddet til et annet bank- eller postgironummer enn for 2004, vil måtte melde det til kommunene. Det samme gjelder eventuelle nye samfunn.

  1. Beregningsgrunnlag for kommunalt tilskudd

Som tidligere år beregner den enkelte kommune tilskuddssatsen på grunnlag av de årlige budsjetterte kommunale utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen. Ved beregningen av de årlige utgifter må inntektsbeløp som refererer seg til de budsjetterte utgiftsbeløp trekkes fra. I utgiftsberegningen tas ikke med utgifter som er felles for alle innbyggere i kommunen og som ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål (herunder bl.a. merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg, øvrige utgifter til alminnelige kulturformål, til kirkegårder, krematorier og gravkapeller, og til sosialt hjelpearbeid).

Med fredede eller vernede kirkebygg menes her listeførte kirker i henhold til Miljøverndepartementets rundskriv T-3/00 Kulturminne kirke, pkt 2 ” Kirker og kirkeinventar ”.

Med merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg menes ikke alminnelig vedlikehold av kirkebygningen. Det vil være opp til den enkelte kommunes skjønn å anslå hvor stor andel av vedlikeholdsutgiftene som skyldes at et kirkebygg er fredet eller vernet.

  1. Tidsplan for 2005

År 2005 behandles som et overgangsår. Utbetaling av det statlige tilskuddet vil i de fleste fylkesmannsembetene foretas i løpet av sommeren og være basert på kontrollerte lister. Etter dette vil samfunnene få anledning til å foreta korrigeringer av ugyldige fødselsnummer før det blir foretatt en ny kontroll. Kontroll nr. to vil være avsluttet innen 1. oktober. Deretter vil det bli foretatt en ny utbetaling av det statlige tilskuddet for de samfunn der det er foretatt gyldige korrigeringer.

For å unngå to utbetalinger av det kommunale tilskuddet vil oversikter over antall tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn først bli sendt kommunene i begynnelsen av oktober. For de fleste kommuners vedkommende vil således det kommunale tilskuddet bli utbetalt senere enn i ordinære år. Vi vil derfor anmode kommunene om i år å være imøtekommende når det gjelder spørsmål om forskuddsutbetalinger (á konto).

  1. Tilskudd for 2006

Kultur- og kirkedepartementet vil så snart som mulig sende ut informasjon om søknadsfrist 2006, med sikte på at det skal være mulig å få gjennomført utbetaling av tilskuddet tidligere på året. Fra og med 2006 vil kommunene etter planen motta oversikter over tilskuddsberettigede medlemmer innen utgangen av juni.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Gro Paudal
seniorrådgiver