Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Dette rundskrivet (A-1/2022) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 (med virkning fra 1. juli 2022).

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Hovednummer 35 – 2012), hvor det redegjøres for alle bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, også de som gjelder økonomisk stønad. Dette rundskrivet har erstattet tidligere rundskriv til sosialtjenesteloven.

De veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er justert årlig siden 2006.

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres fra 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 pst.).

De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. juli 2022 (satser gjeldende fra 1. januar 2022 i parentes):

Enslige

kr  6 650

(kr  6 550)

Ektepar/samboere

kr  11 150

(kr  10 950)

Person i bofellesskap

kr  5 600

(kr  5 450)

Barn 0-5 år

kr  3 250

(kr  3 200)

Barn 6-10 år

kr  3 350

(kr  3 300)

Barn 11-17 år

kr  4 400

(kr  4 300)

 

Den veiledende satsen for økonomisk stønad til livsopphold i kategorien Barn 0-5 år er med virkning fra 1. september 2021 økt tilsvarende økningen i barnetrygden for barn i alderen null år inntil måneden før fylte seks år. Ved utmåling av økonomisk stønad for enslige forsørgere med barn 0-5 år bør det også tas hensyn til at de mottar barnetrygd for ett barn mer enn de har forsørgeransvar for.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

Se rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Hovednummer 35 – 2012 punkt 4.18.

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet. Det vises for øvrig til rundskriv, Hovednummer 35 – 2012 punkt 4.18.1.5 om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende retningslinjer.

Med hilsen

Ulf Pedersen, ekspedisjonsjef 

Vibeke Trålim, avdelingsdirektør