Rundskriv F-004-00

Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2000 (14.01.00)

Rundskriv
F-004-00

Saksnr. 00/349

14.01.2000

Fylkesmennene

Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2000

I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kommet fram til at satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til livssynssamfunn og registrerte og uregistrerte trossamfunn for 2000 skal være kr 219,- pr medlem. Tilskuddssatsen er utregnet på samme måte som tidligere. Netto budsjetterte utgifter til direkte drift av Den norske kirke i 2000 er delt på medlemstallet pr 1. august 1999: 3 896 285. Bevilgning som legges til grunn for utregningen er kr 853 899 000.

Dette rundskrivet gjelder ikke kommunale tilskudd, som må regnes ut etter de særlige regler som gjelder for kommunalt tilskudd, jf G-200/88 og G-147/82

Statstilskudd til uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn blir kunngjort i dagspressen og Norsk lysingsblad. Dette rundskrivet bes sendt til alle tros- og livssynssamfunn innen fylkesmannens ansvarsområde.

Med hilsen

Hege Nilssen Foss e.f.
underdirektør

Rønnaug Eitrem
rådgiver

Kopi: Arbeids- og administrasjonsdepartementet