Rundskriv F-005-99

Videregående opplæring: Ansvarsforhold i forbindelse med opplæringen for elever (12.01.99)

Rundskriv F-005-99

Saksnummer 99/59

12.01.1999

Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Eksamenssekretariatet (SUE) Kommunenes Sentralforbund Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Opplæringsrådene Yrkesopplæringsnemndene Alle videregående skoler Elevorganisasjonene Lærerorganisasjonene Næringslivets Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Norsk forbund for fjernundervisning Voksenopplæringsforbundet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Samisk utdanningsråd Styret for de samiske videregående skolene

Videregående opplæring: Ansvarsforhold i forbindelse med opplæringen for elever

Departementet ønsker å minne om det ansvar som påligger kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere, rektorer og øvrig undervisningspersonale i forbindelse med ekskursjoner, turer og utflukter for elever.

Personskade - ansvarsforhold

Utgangspunktet er at vedkommende skole har ansvaret for all opplæring, herunder at den foregår på en slik måte at elevenes sikkerhet blir ivaretatt til enhver tid. Verken lov om videregående opplæring eller læreplanene har noe forbud mot at deler av opplæringen overlates til utenforstående. Dersom opplæringen overlates til andre, har skolen ansvar for å se til at opplæringen er forsvarlig og for å gi instruksjoner, herunder blant annet presisere hvordan, hvor og når den aktuelle opplæringen skal foregå.

Ved all opplæring, både på skolen og utenfor skolens område, og enten den forestås av skolens personale eller overlates til utenforstående, må derfor skolen forsikre seg om at opplæringen er forsvarlig, blant annet ut fra elevenes ferdigheter og den kompetanse vedkommende har som skal stå for opplæringen.

Rektor har etter § 5 i instruks for rektor i videregående skole ansvaret for at bestemmelser om verne- og sikkerhetstiltak i forbindelse med undervisning blir gjennomført, og lærere har etter § 5 i instruks for lærer i videregående skole plikt innenfor sitt fagområde til å holde seg orientert om gjeldende verne- og sikkerhetsforskrifter. Dette vil gjelde for alle ovennevnte former for opplæring.

Det er vanlig med skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte i forbindelse med at umyndige elever deltar i opplæring utenfor skolen. Det kan ikke innfortolkes i et slikt samtykke at det er akseptert noen økt risiko for barna.

Tilsynsansvaret for skolen og lærerne må gjelde for hele den tiden en ekskursjon, tur eller utflukt foregår i skolens regi, dvs. uavhengig av om det er undervisningstid eller fritid. Tilsynsansvaret gjelder m.a.o. så lenge elevene er i skolens varetekt, og i mange tilfeller vil ansvaret også omfatte at det sørges for en betryggende reise når avslutningen skjer på et annet sted enn skolen. Omfanget av tilsynet vil bero på en aktsomhetsvurdering i hvert konkrete tilfelle.

Personskade – økonomiske forhold

Den økonomiske stillingen for elever som pådrar seg en skade under ekskursjoner, turer og utflukter reguleres av regler i folketrygdloven (28.02.97 nr. 19), Bil-ansvarslova (03.02.61) og av vanlige erstatningsrettslige regler. Grunnlaget for et erstatningskrav kan enten være forsett eller uaktsomhet fra en eller flere av skolens tilsatte (§ 2-1 nr. 1 i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning), eller svikt i skolens generelle kontrollsystem (den ulovfestede skyldregelen som ikke forutsetter at noen bestemt innen skoleadministrasjonen kan bebreides). Skoleeiers erstatningsansvar vil gjelde tilsvarende hvor opplæringen er overlatt til utenforstående, jf. ovenfor.

I tillegg kommer eventuell kollektiv ulykkesforsikring for elever som fylkeskommuner, kommuner og private skoler har tegnet i et forsikringsselskap. Av en spørreundersøkelse, som departementet foretok i februar i år, fremgår det at alle fylkeskommunene har kollektiv ulykkesforsikring for elevene. Som følge av en ulykke utbetales det en engangs forsikringssum ved dødsfall og uførhet. Ved uførhet vil uførhetsgraden ha betydning for forsikringssummens størrelse. Behandlingsutgifter dekkes også opp til et visst beløp.

Tingskade

Ved skade på elevers ting, vil det være spørsmål om dekning ved den skadelidte elevs egne forsikringer, eventuelt erstatning som følge av et erstatningskrav mot den ansvarlige skadevolder (kapittel 4 i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning), jf det som er sagt under punktet ovenfor. I sistnevnte tilfelle vil skadevolderens eventuelle ansvarsforsikring dekke skaden. Folketrygdloven dekker ikke tingskader.

Med hilsen

Ole Briseid e.f.
ekspedisjonssjef
Tone Loge
avdelingsdirektør
Lagt inn 11. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen