Rundskriv F-011-00

Endring av vedlegg 2 i læreplan for vidargåande kurs I flyfag (kurskode C006) vidaregåande kurs II avionikk (kurskode C027) vidaregåande kurs II flytekniske fag C028)

1.1.1 Rundskriv
F-011-00

1.1.1.1 Saksnr. 99/1696

1.1.1.2 08.02.2000

1.1.2

Fylkeskommunane
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Opplæringsråda
Statens utdanningskontor
Departementa
Fylkeskommunale vidaregåande skular
Statlege vidaregåande skular
Private vidaregåande skular
Elevorganisasjonane
Lærarorganisasjonane
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Kommunenes Sentralforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
NAVO
Arbeidsdirektoratet
Fylkesarbeidskontora
Arbeidernes Opplysningsforbund
Norsk forbund for fjernundervisning
Voksenopplæringsforbundet
Nasjonalt Læremiddelsenter
Luftfartstilsynet

2 Endring av vedlegg 2 i lærplan for

Vidaregåande kurs I flyfag (Kurskode C006)

Vidaregåande kurs II avionikk (Kurskode C027)

Vidargåande kurs II flytekniske fag (Kurskode C028)

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har i samarbeid med Luftfartstilsynet endra eksamensordninga på VKI flyfag, VKII avionikk og VKII flytekniske fag.

Endringane trer i kraft frå skuleåret 1999/2000.

Med helsing

Ole Briseid e.f.
Ekspedisjonssjef

Inger Iversen
avdelingsdirektør

Vedlegg:Ny forside til læreplanen og nytt vedlegg 2 for VKI flyfag, VKII avionikk og VKII flytekniske fag

Kopi:Fylkeskommunane v/yrkesopplæringsnemnda

Fylkeskommunane v/utdanningsetaten

Opprettet per 09.02.2000

Læreplan for videregående opplæring

Studieretning for elektrofag

Studieretningsfagene i videregående kurs I

flyfag

Oslo, august 1999

Kirke–, utdannings– og forskningsdepartementet

3 Vedlegg 2

3.1 Vurdering i videregående kurs I flyfag

Standpunktkarakterer

Det skal gis standpunktkarakter i alle fag.

Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.

Luftfartstilsynet har innsynsrett i lokalt gitte oppgaver som gir grunnlag for standpunktkarakter.

Eksamen

A.Generelle prinsipper:

1.Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.

3.Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.

4.Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

7.Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

B.Eksamen på videregående kurs I flyfag:

Studieretningsfag:Alle elevene skal opp til eksamen i material og komponentlære.

Eksamensoppgavene utarbeides sentralt. Besvarelsene sensureres sentralt.

Alle elevene skal opp til eksamen i digitalteknikk/elektroniske instrumentsystemer. Eksamensoppgaven utarbeides lokalt. Besvarelsene sensureres lokalt. Luftfartsverket uttaler i brev til departementet at de ser det som naturlig at skolene samarbeider om å utarbeide oppgaven.

Alle elever trekkes ut til eksamen i ett av de øvrige studieretningsfagene (matematikk, fysikk, elektrisitetslære, elektronikklære, vedlikeholdsteknikk, aerodynamikk og luftfartøysystemer). Eksamensoppgaven utarbeides lokalt. Besvarelsene sensureres lokalt.

Luftfartstilsynet har innsynsrett i sentralt og lokalt gitte eksamener som gir grunnlag for eksamenskarakter.

Allmenne fag:Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.

Eksamensform:I studieretningsfag: skriftlig.

I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.

Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

Opprettet per 09.02.2000

Læreplan for videregående opplæring

Studieretning for elektrofag

Studieretningsfag i videregående kurs II avionikk

Oslo, august 1999

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

4 Vedlegg 2

4.1 Vurdering i videregående kurs II avionikk

Standpunktkarakterer

Det skal gis standpunktkarakter i alle fag.

Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.

Luftfartstilsynet har innsynsrett i lokalt gitte oppgaver som gir grunnlag for standpunktkarakter.

Eksamen

A.Generelle prinsipper:

1.Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.Alle studieretningsfagene kan trekkes ut som eksamensfag.

3.Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

4.Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

5.Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

6.Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

B.Eksamen på videregående kurs II avionikk:

Studieretningsfag:Alle elever skal opp til eksamen i luftfartøy, aerodynamikk struktur og systemer. Eksamensoppgaven utarbeides sentralt. Besvarelsene sensureres sentralt.

Alle elevene skal opp til eksamen i motorframdrift. Eksamensoppgaven utarbeides lokalt. Besvarelsene sensureres lokalt. Luftfartsverket uttaler i brev til departementet at de ser det som naturlig at skolene samarbeider om å utarbeide oppgaven.

Alle elever trekkes ut til eksamen i ett av de øvrige studieretningsfagene (vedlikeholdsteknikk, menneskelige faktorer, lover og bestemmelser, mekaniske luftfartøysystemer, flyteknisk engelsk). Eksamensoppgaven utarbeides lokalt. Besvarelsene sensureres lokalt.

Luftfartstilsynet har innsynsrett i sentralt og lokalt gitte eksamener som gir grunnlag for eksamenskarakter.

Eksamensform:Skriftlig

Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

Opprettet per 09.02.2000

Læreplan for videregående opplæring

Studieretning for elektrofag

Studieretningsfag i videregående kurs II

flytekniske fag

Oslo, august 1999

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

5 Vedlegg 2

5.1 Vurdering i videregående kurs II flytekniske fag

Standpunktkarakterer

Det skal gis standpunktkarakter i alle fag.

Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.

Luftfartstilsynet har innsynsrett i lokalt gitte oppgaver som gir grunnlag for standpunktkarakter.

Eksamen

A.Generelle prinsipper:

1.Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.Alle studieretningsfagene kan trekkes ut som eksamensfag.

3.Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

4.Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

5.Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

6. Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

B.Eksamen på videregående kurs II flytekniske fag:

Studieretningsfag:Alle elevene skal opp til en eksamen hvor det trekkes mellom

fly – aerodynamikk, struktur og systemer og helikopter – aerodynamikk, struktur og systemer. Eksamensoppgaven utarbeides sentralt. Besvarelsene sensureres sentralt.

Alle elevene skal opp til eksamen i gassturbin. Eksamensoppgaven utarbeides lokalt. Besvarelsene sensureres lokalt. Luftfartsverket uttaler i brev til departementet at de ser det som naturlig at skolene samarbeider om å utarbeide oppgaven.

Alle elever trekkes ut til eksamen i ett av de øvrige studieretningsfagene (vedlikeholdsteknikk, menneskelige faktorer, lover og bestemmelser, stempelmotor, propeller, flyteknisk engelsk). Eksamensoppgaven utarbeides lokalt. Besvarelsene sensureres lokalt.

Luftfartstilsynet har innsynsrett i sentralt og lokalt gitte eksamener som gir grunnlag for eksamenskarakter.

Eksamensform:Skriftlig

Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.