Rundskriv F-016-01

Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2001 (01.02.01)

Rundskriv
F-016-01

Saksnr. 01/1042

01.02.2001

Fylkesmennene

Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2001

I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kommet fram til at satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til livssynssamfunn og registrerte og uregistrerte trossamfunn for 2001 skal være kr 231,- per medlem. Tilskuddssatsen er utregnet på samme måte som tidligere. Netto budsjetterte utgifter til direkte drift av Den norske kirke i 2001 er delt på medlemstallet per 1. januar 2000: 3 872 397. Beløpet som legges til grunn for utregningen er kr 892 719 000.

Dette rundskrivet gjelder ikke kommunale tilskudd, som må regnes ut etter de særlige regler som gjelder for kommunalt tilskudd, jf G-200/88 og G-147/82

Statstilskudd til uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn blir kunngjort i dagspressen og Norsk lysingsblad. Dette rundskrivet bes sendt til alle tros- og livssynssamfunn innen fylkesmannens ansvarsområde.

Med hilsen

Hege Nilssen e.f.
avdelingsdirektør

Rønnaug Eitrem
rådgiver

Kopi: Arbeids- og administrasjonsdepartementet