Rundskriv F-017-00

Forhandlingsordninger for skoleverket (17.02.00)

1.1.1 Rundskriv
F-017-00

1.1.1.1 Saksnr. 00/316

1.1.1.2 17.02.2000

1.1.2

Kommuner

Fylkeskommuner

Statens utdanningskontorer

Kommunenes sentralforbund

Lærerorganisasjonene

2 Forhandlingsordninger for skoleverket

Regjeringen har besluttet at staten beholder forhandlingsansvaret for lærerne. Det blir med dette vedtaket ikke gjort endringer i de Kongelige resolusjoner som ligger til grunn for denne forhandlingsordningen.

Med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 12 (1999-2000) …og yrke skal båten bera … Handlingsplan for rekruttering til læraryrket – tok Arbeid- og administrasjonsdepartementet (AAD) sammen med Kirke- og undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) initiativ til å sette ned et partssammensatt utvalg med representanter for AAD, KUF, LO Stat, Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund seksjon stat YS-S, Akademikerne og Norsk lærerlag (NL). Utvalget avla rapport 11. januar 2000 og gav en enstemmig anbefaling om:

  • Skisse til modell for lokale preliminære forhandlinger i den enkelte kommune/fylkeskommune
  • Utvikling av fleksible arbeidstidsordninger for skoleverket

I det følgende vil vi gi en orientering om forslagene og det videre arbeidet fremover

2.1 Skisse til modell for lokale preliminære forhandlinger i den enkelte kommune/fylkeskommune

Partene sentralt – AAD og hovedsammenslutningene/Norsk lærerlag - er enige om å innarbeide bestemmelser om lokale forhandlinger for skoleverket på skoleeiernivå i hovedtariffavtalen i staten pr. 01.05.2000. Bestemmelsene vil – så langt mulig – bli tilpasset de ordinære bestemmelsene i hovedtariffavtalen vedrørende lokale forhandlinger for øvrige grupper.

Partene sentralt er enige om at fordelingen av midler avsatt til lokale forhandlinger i større utstrekning bør skje i den enkelte kommune/fylkeskommune, slik at midlene kan benyttes til lønnsopprykk utfra lokale behov. At forhandlinger på skoleeiernivå skjer preliminært, vil si at resultatet må stadfestes av partene i KUF, men at forhandlingsprosessen for øvrig gjennomføres som om det var ordinære lokale forhandlinger.

Utformingen av de konkrete forhandlingsbestemmelser vil først skje i det kommende hovedtariffoppgjøret i staten pr. 01.05.2000. Når resultatet av hovedtariffoppgjøret foreligger, vil AAD, i samarbeid med KUF, komme tilbake med nærmere informasjon om bestemmelsene og med kommentarer til disse.

Særavtaler for skoleverket skal fortsatt inngås på departementsnivå. (Den nye særavtalen om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale tariffavtaler i skoleverket omtalt nedenfor, gir allikevel rom for lokalt tilpassede særavtaler etter nærmere bestemte prosedyrer.)

2.2 Utvikling av fleksible arbeidstidsordninger i skoleverket

Partene er innstilt på å vurdere endringer i arbeidstidsbestemmelsene for skoleverket. Siktemålet er å finne fram til fleksible ordninger som gjør skolen bedre i stand til å løse de oppgavene som følger av læreplanene- og de krav som følger av samfunnsutviklingen og endringene i arbeidslivet.

Partene er bl.a enige om:

  • Umiddelbart å starte forhandlinger om å endre særavtalen om forsøk mm. i skoleverket med målsetting å forenkle prosedyrene for iverksetting av lokalt initierte forsøk som krever avvik fra særavtaler.
  • Umiddelbart å starte forhandlinger med det siktemål å legge til rette for økt fleksibilitet vedrørende periodisering av undervisningen.
  • Å vurdere og initiere mer omfattende forsøk med ny organisering av læringsarbeidet/skolehverdagen og eventuelle endringer i arbeidstidsbestemmelsene.

Ut fra ovenstående har KUF sammen med de berørte organisasjonene allerede reforhandlet Særavtalen om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale tariffavtaler i Skoleverket (Forsøksavtalen, jf Tillegg nr. 5 til rundskriv: F – 42/98). Endringene i særavtalen gjelder med virkning fra 1. februar 2000. Den nye Forsøksavtalen gir rom for lokalt tilpassede særavtaler etter nærmere bestemte prosedyrer.

Forhandlinger vedrørende økt fleksibilitet knyttet til periodisering av lærernes undervisning vil tas opp i KUF i løpet av februar måned d.å.

Partene vil trenge noe mer tid for eventuelt å initiere forsøk med ny organisering av læringsarbeidet/skolehverdagen som grunnlag for eventuelle endringer i arbeidstidsbestemmelsene.

2.2.1 Videre arbeid

KUF arbeider med en håndbok for skoleverket som vil inneholde aktuelt avtale- og regelverk. Etter planen vil håndboka foreligge i løpet av mars måned d.å. Informasjon om endringer i særavtaler vil bli gitt i egne rundskriv og lagt inn i håndboka.

KUF forbereder også tilbud om opplæring på fylkesnivå i nye avtalebestemmelser for kommuner/fylkeskommuner. Opplæringen vil ventelig finne sted høsten 2000.

Nærmere informasjon – om bestemmelsene vedrørende lokale forhandlinger og utfyllende kommentarer til disse - vil bli sendt ut snarest etter at hovedtariffoppgjøret pr 1.5.2000 er gjennomført.

Med hilsen

Ida Børresen e.f.
Ekspedisjonssjef

Trond Tveit Selvik
avdelingsdirektør