Rundskriv F-021-99

Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og til livssynssamfunn for 1999. (16.02.99) Erstatter rundskriv F-017-98

Rundskriv F-021-99

Saksnr. 99/1769

16.02.1999

Erstatter rundskriv F-017-98

Fylkesmennene

Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og til livssynssamfunn for 1999

I henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna § 19 og § 19 a og lov av 12. juni 1981 nr. 64 om tilskot til livssynssamfunn, forskrift av 1. desember 1988 nr. 995 om trossamfunn punkt 5 annet ledd, forskrift av 1. desember 1988 nr. 994 om tilskot til uregistrerte trudomssamfunn § 6 annet ledd og forskrift av 1. desember 1988 nr. 996 om tilskot til livssynssamfunn § 6 annet ledd (forskriftene er tatt med som vedlegg 1, 2 og 3 til Justisdepartementets rundskriv G-200-88 av 12. desember 1988), har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kommet frem til at satsen som skal brukes for beregning av tilskudd fra staten for 1999 til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn skal være

kr. 212,- per medlem.

Beregningen av tilskuddssatsen per medlem gjennomføres på samme måte som i 1998:

Beregningsgrunnlaget er utgiftene til Den norske kirke i 1998:
Kap 0294 Kirkelig administrasjon
Kap 0295 Presteskapet
Kap 0299 Opplysningsvesenets fond

med fradrag for inntektskapitlene:
Kap 3294 Kirkelig administrasjon
Kap 3295 Presteskapet

og med fradrag for utgiftene over kap 0299 som ikke er direkte knyttet til drift av Den norske kirke. Beregningsgrunnlaget er for 1999 lik kr. 808 268 000,-. Tilskuddssatsen kommer frem ved å dele beregningsgrunnlaget på den siste beregning av medlemstallet i Den norske kirke. Medlemstallet var ved årsskiftet 1998-99 lik 3 805 850.

Statstilskudd til uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn blir kunngjort i dagspressen og i Norsk lysningsblad. Dette rundskrivet bes sendt alle tros- og livssynssamfunn innen fylkesmannenns ansvarsområde. Rundskrivet er i tillegg sendt direkte til kommunene til orientering. Rundskrivet gjelder likevel ikke kommunale tilskudd, som må beregnes etter de særlige regler om dette som er gitt i brev av 23.12.69 fra Justisdepartementet til fylkesmennene, samt rundskriv G-86-76, G-147-82, G-103-83 og G-200-88.

Ole Petter Syrrist e.f.
avd.direktør
Viggo Røberg
førstekonsulent
Lagt inn 21. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen