Rundskriv F-026-02

Timelønnstabeller for undervisning i folkehøgskolene med virkning fra 01.08.02 eksklusive feriepenger

Rundskriv
F-26-2002

Saksnr. 02/4652

11.09.2002

 

Statens utdanningskontorer
Fylkeskommunene
Folkehøgskolene
Lærerorganisasjonene
kommunenes Sentralforbund

 

Det vises til Tillegg nr. 5 til F - 4073 der revidert Særavtale om arbeidstid og leseplikt i folkehøgskolen er gjengitt. Revidering av særavtalen sammen med hovedtariffoppgjøret per 01.05.02 medførte behov for justering av timelønnssatsene for undervisning i folkehøgskolene.

Fra og med 01.08.02 defineres timelønn for undervisning(t 1 ) slik:

Årslønn x (1687,5 t - (150 + 37,5))= Årslønn x 1500

Årsramme x 1687,5 Årsramme x 1687,5

Fra og med 01.08.02 defineres timelønn for tilfeldige vikartimer - dvs. vikartimer inntil tre ukers varighet - (t 2) slik:

t 1 x 80/100

Av dette trekkes feriepenger (12,0 %), slik at vedlagte tabeller viser timelønn for undervisning eksklusive feriepenger gjeldende for folkehøgskolen med virkning fra 01.08.02.

Når det gjelder overtidsbestemmelsene for øvrig, vises til tilpasningsavtalen til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, jf. Tillegg nr. 3 til F - 4073, vedlegg nr. 7 side 3, der det heter:

"Undervisningspersonale får overtidsgodtgjøring for pålagte spredte vikartimer utover årsrammen for leseplikt. Med "timelønn" menes timelønn for undervisning jf. tilpasning til §2 nr.2

Merknad:

Det vises til særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket pkt. 6, 4. og 5. avsnitt:

"Pålagt overtid ut over oppsatt arbeidsplan, eller arbeidsplaner som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.

Fast årlig overtid kan avtales ved at årsrammen for leseplikt økes, og overtidsbetaling gis for det antall timer årsrammen er økt med. Denne godtgjøringen kommer i tillegg til rettigheter fastsatt i foregående avsnitt."

Undervisningspersonale i deltidsstilling får overtidsgodtgjøring for pålagte spredte undervisningstimer som i den enkelte uke overstiger gjennomsnittlig ukentlig leseplikt for heltidsstilling."

De vedlagte timelønnssatsene gjelder for perioden 01.08.02 til 30.04.03.

Med hilsen

Ulla Werner e.f.
avdelingsdirektør

   
   

Vidar Kåsin
seniorrådgiver

Vedlegg 1: T-1 Timelønnssatser i folkehøgskolen

Vedlegg 2: T-2 Timelønnssatser 80% av T-1 folkehøgskolen