Rundskriv F-028-01

Utnevning av biskop i nord-hålogaland (27.04.01)

Rundskriv
F-028-01

Saksnr. 01/2448 KiA

27.04.2001

Til prester
Vigslede diakoner og kateketer i offentlig kirkelig stilling i Nord-Hålogaland bispedømme
prostene i de øvrige bispedømmene
Rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer og teologiske professorer som er medlem av Den norske kirke

Utnevning av biskop i Nord-Hålogaland

I anledning forestående utnevning av biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, anmodes De om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som De anser mest skikket til å bli utnevnt. Nord-Hålogaland bispedømmeråd har i møte 18. april 2001 nominert følgende kandidater:

Prost Oddmund Brundtland

Kapellan Morten Fleischer

Kapellan Herborg Finnset Heiene

Prost Per Oskar Kjølaas

Kapellan Olav Øygard

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Deres stemme sendes som vanlig brev direkte til Kirkedepartementet, Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen 15. juni 2001. Brevet vil bli unntatt offentlighet.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør