Rundskriv F-029-01

Utnevning av biskop i Nord-Hålogaland (27.04.01)

Rundskriv
F-029-01

Saksnr. 01/2448 KiA

27.04.2001

Til menighetsrådene

i Nord-Hålogaland bispedømme

Utnevning av biskop i Nord-Hålogaland

I anledning forestående utnevning av biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, anmodes menighetsrådet om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som rådet anser mest skikket til å bli utnevnt.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har i møte 18. april 2001 nominert følgende kandidater:

Prost Oddmund Brundtland

Kapellan Morten Fleischer

Kapellan Herborg Finnset Heiene

Prost Per Oskar Kjølaas

Kapellan Olav Øygard

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som skal føres opp som nr. 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr. 2 og til sist voteres over hvem som skal føres opp som nr. 3. Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer og diakoner i offentlig kirkelig stilling som er medlem av menighetsrådet, deltar ikke i stemmegivningen.

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes direkte til Kirkedepartementet, Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo så tidlig at utskriften kan være i departementet innen 15. juni 2001. Dersom menighetsrådet vil offentliggjøre sin stemmegivning, ber vi om at det ikke gjøres før etter denne dato.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør