Rundskriv F-032-01 Vedlegg Informasjonsbrev til foresatte

Oktober, 2001

INFORMASJON OM KRL-FAGET TIL FORESATTE MED BARN I OFFENTLIG GRUNNSKOLE

"Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering" (KRL) ble innført som obligatorisk fag i grunnskolen høsten 1997, med mulighet for fritak fra deler av under-visningen. Det er nå foretatt en evaluering av ulike sider ved faget og praktiseringen av fritaksretten. Stortinget behandlet våren 2001 en melding om KRL-faget, St.meld. nr. 32 (2000-2001). Departementet ønsker med dette å informere foresatte om de viktigste konklusjonene etter Stortingets behandling.

Dette informasjonsbrev m/vedlagte fritaksskjema vil bli oversatt til ulike språk og bli ettersendt til skolene. Mer detaljert informasjon finnes i rundskriv nr. F - 32- 01, som er tilgjengelig på skolene. Stortingsmeldingen, rundskrivet og andre aktuelle dokumenter vedr. KRL-faget er tilgjengelig på Internett: http://odin.dep.no.kuf.

  • KRL-faget fortsatt obligatorisk. Behovet for kunnskap om ulike kulturer og religioner har økt. Dette skyldes internasjonaliseringen av samfunnet og at Norge i stigende grad er blitt et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. Grunnleggende kjennskap til kristendommen, andre store religioner og livssyn er obligatorisk stoff for alle elever, som det ikke kan gis fritak fra.
  • KRL-faget videreføres som et ordinært skolefag. Ansvaret for barns religiøse eller livssynsmessige oppdragelse ligger i hjemmet. Skolens opplæring skal foregå på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte, uten forkynnelse. Faget skal gi kunnskap om ulike religioner og livssyn, ikke opplæring til en bestemt tro, og bidra til gjensidig respekt og toleranse.
  • God informasjon og dialog mellom skolen og hjemmene om KRL-fagets mål, innhold, metodikk og rammer. Skolens opplæring skal tilrettelegges slik at behovet for fritak blir minst mulig. Dialog mellom skole og hjem er spesielt viktig når noen vurderer å nytte muligheten til delvis fritak. Foresatte bør få både skriftlig og muntlig informasjon.
  • Opplæringslovens bestemmelser om adgang til delvis fritak fra KRL-faget blir videreført. Reglene gir rett til fritak fra de delene av undervisningen som en ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøvelse av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. Fritak kan gjelde deltakelse i religiøst pregede aktiviteter som utøves i eller utenfor klasserommet for å gi elevene innblikk i ulike religioners ritualer og særpreg.
  • Den delvise fritaksretten skal sikres i praksis ved en enkel meldingsprosedyre. De som ønsker delvis fritak skal gi skolen skriftlig melding om dette. Departementet anbefaler at foresatte (og elever over 15 år) bruker det vedlagte skjemaet, der det ved avkrysning kan meldes om fritak fra aktuelle aktiviteter uten begrunnelse (pkt. A. i skjemaet). Slik melding er skolen forpliktet til å legge til grunn uten nærmere vurdering. Ut over disse aktivitetene kan det søkes om fritak med en nærmere begrunnelse (pkt. B. i skjemaet).
  • Revisjon av KRL-faget. Det blir bl.a. utarbeidet en revidert læreplan og ny lærerveiledning, og lærebøkene i faget blir gjennomgått. Endringene vil bli gjort gjeldende fra 01.08.02. Fra samme tidspunkt vil fagets navn bli endret til "Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap".