Rundskriv F-034-00 Vedlegg

Retningslinjer for forsøk med elevvurdering uten bruk av karakterer på ungdomstrinnet

1.1.1 Rundskriv
F-034-00

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2 Vedlegg til F-034-00

2 Retningslinjer for forsøk med elevvurdering uten bruk av karakterer på ungdomstrinnet

Forsøk med vurdering uten karakterer kan medføre at det oppstår problemer med inntak til videregående opplæring for forsøkselevene. Dette gjelder spesielt inntak til de grunnkurs hvor det er flere søkere enn antall plasser. Her må det legges til grunn at søkere til videregående opplæring som deltar i forsøk med vurdering uten karakterer på ungdomstrinnet, skal behandles likeverdig med søkere som får karakterer. Ved siden av de offentlige videregående skoler er det mange som søker opptak også ved private videregående skoler. For private videregående skoler godkjent etter privatskoleloven gjelder de samme regler som for de offentlige.

I forskriften til opplæringsloven § 6-15 første ledd heter det:

"For søkjarar frå godkjende 10-årige grunnskolar som har vitnemål utan bokstav- eller talkarakterar, må ein på grunnlag av fråsegn frå desse grunnskolane rangere søkjarane etter pårekna føresetnader for vidaregåande opplæring."

Denne regelen må også legges til grunn for elever som har deltatt i forsøk med vurdering uten karakterer når de søker inntak på grunnkurs hvor det er flere søkere enn plasser.

Regelen innebærer at de vurderingsuttrykk (fråsegn) elevene får som beskriver deres kompetanse i fagene ved avslutningen av grunnskolen, må kunne konverteres til opptakspoeng. Disse brukes som grunnlag for å rangere søkerne ved inntaket. Dette innebærer at opptakspoeng bare brukes som et teknisk grep i inntakssammenheng. Framgangsmåten må på forhånd avklares med fylkeskommunen, eventuelt også med andre fylkeskommuner som det er grunn til å tro vil bli berørt i særlig grad. Prosedyren kan for eksempel være følgende:

  • Skolen utarbeider og oversender vurderingsuttrykkene til inntakskontoret.
  • Skolen gir sine forslag til opptakspoeng til inntakskontoret.
  • Inntakskontoret gir sine selvstendige forslag til opptakspoeng på grunnlag av de vurderingsuttrykkene elevene har fått.
  • Representanter for skolen og inntakskontoret møtes for å samordne og fastsette opptakspoeng for den enkelte elev.

Elever som gjennom deltakelse i dette forsøket ikke får avgangskarakterer i ett eller flere fag, skal få en dokumentasjon på sin kompetanse i disse fag ved avsluttet grunnskole gjennom de vurderingsuttrykk som er brukt (jf over). Dette kan gjøres på vedlegg som det kan vises til i merknadsrubrikken på det ordinære vitnemålet. I merknadsrubrikken må det også redegjøres for at eleven har deltatt i forsøk med elevvurdering uten bruk av karakterer med hjemmel i opplæringsloven § 1-4, hvilke fag forsøket omfatter og dato for tillatelse fra departementet til §1-4-forsøk. Søknaden må redegjøre for hvordan man tar sikte på å dokumentere elevenes kompetanse ved avsluttet grunnskole. Dokumentasjonen på elevenes kompetanse danner grunnlaget for inntaket til videregående opplæring.

Etter ordinære regler skal vitnemålet inneholde karakterer i orden og atferd. Dersom en ønsker å unnta elevene også fra disse karakterene, må det søkes dispensasjon fra dette kravet som del av forsøket.

For å delta i forsøk med vurdering uten karakterer må det innhentes samtykke fra foreldre/foresatte til den enkelte elev. Elevene og deres foresatte må på forhånd informeres godt om forsøket og konsekvenser det har for vurdering og inntak til videregående opplæring. En må også opplyse om eventuelle andre spørsmål som senere skal avklares.

Elever som deltar i forsøk med vurdering uten karakterer, må ha anledning til å gå ut av forsøket og gå tilbake til ordinær vurdering med karakterer. Kommunen kan likevel fastsette at slik tilbaketredelse normalt bare kan skje etter fullført skoleår (etter 8. eller 9. klasse). Av hensyn til grunnlaget for vurdering med karakterer kan tilbaketredelse normalt ikke skje etter at 10. skoleår er påbegynt.

Elever som deltar i forsøk med elevvurdering uten bruk av karakterer, skal ikke delta på den ordinære avgangsprøven i det/de fag forsøket omfatter.

Innenfor rammen av forsøket kan det være rom for å justere kursen underveis på grunnlag av erfaringer som høstes. Der dette blir aktuelt, bør det også tas opp med organisasjonene etter reglene i Hovedavtalens §§ 8 og 9.