Rundskriv F-045-01 Protokoll-  vedlegg 1

PROTOKOLL

År 2001, den 11. og 13.oktober, ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte lærerorganisasjoner med bakgrunn i intensjons-

erklæringen av 19. mai. 2000 inngått mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene.

Til stede på ett eller begge møtene:

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ulla Werner

John Røyrvik

Bodil Marie Olsen

Vidar Kåsin

Jannicke Søhoel

Norsk Lærerlag

Ole Petter Blindheim

Lærerforbundet

Hans Erik Pettersen

Rasmus T. Gjestland

Arne Olav Kristensen

Skolenes landsforbund

Gro Standnes

Norsk Skolelederforbund

Olav Helge

Odd Karlsen

Musikernes fellesorganisasjon

Maj-Liss Grynning Mydske

Norske Sivilingeniørers Forening

Terje Mjøen

Norges Ingeniørorganisasjon

Terje Einar Larsen

Wencke Sartori Eide

Norsk Sykepleierforbund

Anne Lystad

Bjørg Ranang

Lærernes Yrkesforbund

Kjell Bratli Ødegaard

Norsk Naturforvalterforbund

Steinar Lien

Norsk Lektorlag

Otto Kristiansen

Henning Wold

Møtene ble ledet av Ulla Werner.

Partene ble enige om følgende:

Følgende bestemmelser i særavtaler om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen og i den videregående skolen og i teknisk fagskole faller bort med virkning fra 01.01.02:

For grunnskolen:

Pkt. 2.3 Spesialundervisning m.m. i grunnskolen

For videregående skole og teknisk fagskole:

Pkt. 2. 4 Spesialundervisning m.m. i den videregående skolen

Pkt. 2.5 Integrerte elever

Pkt. 2.6 Økt elevtall i klasser

Fra 01.01.02 brukes 10% av de frigjorte ressursene i grunnskolen til lønn til lærere og skoleledere. Fra 01.08.02 brukes ytterligere 5% av de frigjorte ressursene i grunnskolen og 15% av de frigjorte ressursene i den videregående skolen til lønn. Den resterende del av ressursene benyttes som en tidsressurs til lærere med byrdefull arbeidssituasjon. Det inngås en særavtale om "ressurspotten" til den enkelte skole. Potten fordeles til lærere og skoleledere som lette for byrdefull undervisningssituasjon ved å redusere årsrammene etter drøftinger etter hovedavtalen ved den enkelte skole.

Pottens størrelse beregnes årlig etter bestemmelsene i gjeldende avtaleverk per. 10.10.01 (Vedlegg til protokollen). Ved lokal partsenighet på kommunalt/fylkeskommunalt nivå kan potten fordeles etter de samme prinsipper mellom skoler/skolene. For førskolelærere i barnehage som gir opplæring til barn under skolepliktig alder etter enkeltvedtak (jf opplæringsloven §5-1), fordeles potten etter drøftinger på det nivå førskolelærernes nærmeste overordnede er.

Partene ble videre enige om følgende:

Grunnskole:

 1. Følgende tiltak iverksettes med virkning fra 01.01.02:
 • 190/200-timersrammen reduseres med 40 timer per år.
 • årsramme for leseplikt økes med 1 prosent for alle.
 • skoleledere får inntil 25 timer vikarplikt per år beregnet forholdsmessig ut fra den enkeltes ledelsesressurs. Uttak av vikartimer kan fordeles mellom skolelederne ved skolen.
 • timesatsen for godtgjøring av tilfeldige vikartimer reduseres med 20 prosent.

- alle skoleledere og lærere får 1 lønnstrinns opprykk på A- tabellen. 1 Lønnstrinnshevingen gjelder alle stillinger (på lønnsplan 17.150 og 17.165) og alle stillingsinnehavere</P> <P>

2) Følgende tiltak iverksettes fra 01.08.02

 • årsrammen for leseplikt økes med 3 prosent for alle.
 • alle skoleledere og lærere får 2 lønnstrinns opprykk på A- tabellen. *

Videregående skole:

1) Følgende tiltak iverksettes med virkning fra 01.01.02:

 • 190-timersrammen reduseres med 40 timer per år.
 • årsrammen for leseplikt økes med 1 prosent for alle.
 • skoleledere får inntil 25 timer vikarplikt per år beregnet forholdsmessig ut fra den enkeltes ledelsesressurs. Uttak av vikartimer kan fordeles mellom skolelederne ved skolen.
 • timesatsen for godtgjøring av tilfeldige vikartimer reduseres med 20 prosent.

- alle skoleledere og lærere får 1 lønnstrinns opprykk på A- tabellen. *

2) Følgende tiltak iverksettes fra 01.08.02:

 • årsrammen for leseplikt økes med 3 prosent for alle.

- alle skoleledere og lærere får 2 lønnstrinns opprykk på A- tabellen. 2Lønnstrinnshevingen gjelder alle stillinger (på lønnsplan 17.150 og 17.165) og alle stillingsinnehavere

Grunnskole og videregående skole :

 1. Følgende tiltak iverksettes med virkning fra 01.01.02:

Årsrammen for leseplikt reduseres med 1 prosent for lærere f.o.m. 58 t.o.m. 59 år.

Årsrammen for leseplikt reduseres med 1 prosent for lærere f.o.m. 60 t.o.m. 70 år.

2) Følgende tiltak iverksettes fra 01.08.02:

Årsrammen for leseplikt reduseres med 5 prosent for lærere f.o.m. 58 t.o.m. 59 år.

Årsrammen for leseplikt reduseres med 5 prosent for lærere f.o.m. 60 t.o.m .70 år

Den reduserte leseplikten kommer i tillegg til og praktiseres på samme måte som bestemmelsene om redusert leseplikt for lærere over 60 år fastsatt i hovedtariffavtalens pkt 5.10.

Partene er enige om at alle prosentberegninger i forhold til årsrammene for leseplikt gjøres i forhold til årsrammene per 10.10.01.

Partene vil innarbeide ovenstående endringer i følgende særavtaler:

 1. Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket.

2. Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen.

 1. Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole.
 2. Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen.
 3. Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen.
 4. Særavtale for skoleverket om tilpasning av hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og avvik fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Denne avtalen er inngått med forbehold om at Stortinget godkjenner finansieringen av seniortiltakene.

Felles protokolltilførsler:

Partene er enige om at tvisten om forståelsen av lesepliktavtalene i grunn- og videregående skole (spørsmålet om konvertering av leseplikt) løses gjennom Arbeidsretten.

Dersom uttak av effektiviseringsgevinst fra 01.01.02 til 31.07.02 ikke lar seg realisere i form av redusert antall årsverk, kan lærerne pålegges tilfeldige vikartimer. Disse timene kommer i tillegg til vikartimer læreren kan pålegges iht. arbeidstidsavtalen pkt 6, 6. merknad.