Rundskriv F-045-01

Ny særavtale av 13.10.01 (25.10.2001)

Rundskriv
F-045-01

Saksnr.01/6012

25.10.2001

Statens utdanningskontorer
Kommunene
Kommunerevisjonene
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Kommunenes Sentralforbund
Lærerorganisasjonene

Ny særavtale av 13.10.01

Bakgrunn

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret våren 2000 ble det inngått en intensjonserklæring mellom staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag.

Som et ledd i oppfølgingen av intensjonserklæringen har departementet og lærerorganisasjonene 13.10.01 inngått en ny avtale som bl.a. medfører endringer i 6 særavtaler. Avtalen er inngått under forutsetning av at Stortinget bevilger midler til finansiering av seniortiltakene, som også er en del av avtalen. Protokollen fra forhandlingene følger som vedlegg til dette rundskrivet (vedlegg 1).

I intensjonserklæringen fra 19. mai 2000 heter det blant annet:

" Intensjonen er å iverksette et målrettet samarbeid over en 3-årsperiode som gir nye og mer fleksible arbeidstidsordninger tilpasset dagens- og morgendagens skole. Det skal legges til rette for at man oppnår større frihet til å organisere arbeidet og til å disponere arbeidstiden for bl.a å gi rom for mer lokalt utviklingsarbeid og mer plass for den enkelte lærers kreativitet. Arbeidet må også gi muligheter for bedre ressursutnyttelse og økt tilgjengelighet. Partene er enige om å gjennomføre utviklingsarbeidet i perioden 1. august 2000 til 31.juli 2003

…………………………….

Videre vil partene søke å realisere en målsetting om ny organisering av læringsarbeidet/ skolehverdagen som gir større frihet til å organisere arbeidet, bedre ressursutnyttelse, fremmer

skolens målsettinger og som setter elevene i fokus. Det er også en målsetting å tydeliggjøre det ansvar arbeidsgiver har til å lede og fordele arbeidet i samsvar med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk

………….

I perioden (2000 - 2003) vil endringer i de særavtaler som regulerer lærernes lønns- og arbeidsvilkår stå sentralt. Erfaringer fra forsøks- og utviklingsarbeid vil være viktige forutsetninger for arbeidet i perioden

Det er partenes forutsetning at evt. gevinster som oppnås skal kunne tas ut i form av lønnskompensasjon, første gang med virkning fra 1. august 2000."

Som oppfølging av intensjonserklæringen har partene gjennomført følgende tiltak i perioden 2000 til 2001:

 • 30. juni 2000 ble det gjort endringer i 6 særavtaler inklusive endringer i særavtalen om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket. I forbindelse med avtaleendringene fikk alle skoleledere og lærere 2 lønnstrinn fra 01.08.00. I samarbeid mellom KUF og lærerorganisasjonene skal arbeidstidsavtalen nå evalueres, og evalueringsrapporten skal foreligge 1. november 2001.
 • 16. mars 2001 ble det inngått avtale vedrørende prosedyre og modeller for sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger for undervisningspersonalet. Her har partene på departementsnivå godkjent ca 500 forsøk, de fleste med start 01.08.01. Det er satt i gang forskningsbasert evaluering av forsøkene.
 • 13. oktober 2001 ble det inngått avtale som innebærer endringer i 6 ulike særavtaler. I forbindelse med avtaleendringene får alle skoleledere og lærere 3 lønnstrinn med virkning fra hhv. 01.01.02 (1 lønnstrinn) og 01.08.02 (2 lønnstrinn).

Alle disse tiltakene må sees i sammenheng med partenes felles målsetting om en helt ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet fra 01.08.03.

Nærmere om avtalen av 13.10.01

Hovedpunktene i avtalen er:

 • Alle skoleledere og lærere på lønnsplan 17.150 og 17.165 får økt årslønnen med tre lønnstrinn; ett lønnstrinn fra 01.01.02 og to lønnstrinn fra 01.08.02. Hvordan dette praktisk skal ordnes, kommer KUF tilbake til.
 • Alle skoleledere og lærere, uansett alder, får en generell økning i leseplikten med
  1 % fra 01.01.02 og ytterligere 3 % fra 01.08.02. Det totale årsverket blir ikke økt.
 • Avtalen innebærer videre at alle lærere fra 58 år og oppover får redusert leseplikten med 2 % på årsbasis i forhold til gjeldende årsrammer før avtalen ble inngått ( se regneeksempel i vedlegg 2).

  Lærere over 60 år kan i tillegg redusere leseplikten med 7 %, jf. hovedtariffavtalen pkt. 5.10. Seniortiltakene vil i 2002 bli finansiert over KUFs budsjett som øremerket tilskudd, men vil fra 2003 bli lagt inn i kommunesektorens frie inntekter. Ved beregning av merkostnadene knyttet til seniortiltakene er det tatt hensyn til sosiale kostnader knyttet til bl.a. pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Tilskuddet skal fordeles på grunnlag av antall lærere i alderen 58 år og eldre i den enkelte kommune og fylkeskommune.
 • 190/200-timersrammen reduseres med 40 timer både i grunn- og videregående skole fra 01.01.02.
 • Konverteringsbestemmelsene for ulike former for spesialundervisning oppheves. Etter den nye avtalen får lærere som utfører spesialundervisning, samme leseplikten som i faget for øvrig.

Ressurspotten skal beregnes årlig på samme måte som tidligere, men 15 % av potten skal brukes til å delfinansiere lønnsøkningen, mens 85 % av ressursene forblir på skolen. Tidsressursen skal brukes til å lette arbeidet for lærere med spesielt byrdefull undervisningssituasjon, og fordeles etter drøftinger i henhold til hovedavtalen. Ved lokal partsenighet på kommunalt/fylkeskommunalt nivå kan potten omfordeles mellom skoler. For førskolelærere i barnehage som gir opplæring til barn under skolepliktig alder etter enkeltvedtak (jf. opplæringsloven §5 - 1) fordeles potten etter drøftinger på det nivå førskolelærernes nærmeste overordnede er.

 • Skoleledere pålegges en vikarplikt på inntil 25 timer i året pr årsverk administrasjonsressurs. På skoler med flere skoleledere kan vikarplikten fordeles ulikt, men slik at det totale vikartimetall for skolelederårsverk ved den enkelte skole utføres.
 • Satsen for tilfeldige vikartimer - dvs. vikartimer i inntil en måned - reduseres med 20 %.

Lærernes totale årsverk blir ikke økt. Lønnsøkningen finansieres ved reduksjon i antall lærerårsverk, som følge av økt leseplikt, omdisponering av konverteringsressurser, vikarplikt for skoleledere og reduksjon i satsen for tilfeldige vikartimer.

Dersom effektiviseringsgevinsten ikke fullt ut lar seg realisere fra 01.01.02, kan lærerne, som et ytterligere tiltak, pålegges tilfeldige vikartimer. Disse timene kommer i tillegg til vikartimer læreren kan pålegges iht. arbeidstidsavtalen pkt. 6, 6.merknad, der det heter:

" De individuelle arbeidsplaner utformes slik at både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for fleksibilitet og forutsigbarhet ivaretas. Inntil 20 arbeidsenheter kan innenfor arbeidsplanen - så vidt mulig - fordeles jevnt over året uten ytterligere tidfesting. Ved individuell avtale kan antall arbeidsenheter utvides."

Det er viktig at skolene aktivt benytter arbeidsplanene til å få en effektiv gjennomføring av tiltakene allerede 1. halvår 2002.

Som nevnt medfører ny særavtale av 13.10.01 endringer i 6 særavtaler, bl.a. i arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. Samme dag som ny særavtale ble inngått, hadde KUF et eget møte med organisasjonene. I referatet fra dette møtet (vedlegg 3) uttaler KUF at departementet ved revisjon av arbeidstidsavtalen vil ta inn en merknad om at skolene ikke har anledning til å planlegge bortfall av undervisningen for elevene, og at en mer rasjonell bruk av lærerressursene på en skole ikke kan gjennomføres på bekostning av elevenes opplæring.

Departementet vil imidlertid presisere at elevenes rett til opplæring følger av opplæringsloven med forskrifter. Undervisningspersonalets arbeidstid (oppsett av arbeidsplaner, omfang og fordeling av arbeidsenheter og annen bunden arbeidstid) reguleres i "Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket".

Avtalen av 13.10.01 gjøres gjeldende også for skoler som gjennomfører lokalt eller sentralt initierte forsøk. Når det gjelder de skolene som gjennomfører forsøk etter modell 1 (sentralt initierte forsøk uten lesepliktbestemmelser), må disse redusere antall årsverk tilsvarende lønnsøkningen, i henhold til intensjonen i avtalen.

Departementet ber kommuner og fylkeskommuner iverksette avtalen med virkning fra hhv. 01.01.02 og 01.08.02.

Med hilsen

Ida Børresen e.f.
ekspedisjonssjef

Ulla Werner
avdelingsdirektør

Kopi: Folkehøgskoler
Private skoler

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3