Rundskriv H-01/06

Opparbeidingsreglene i plan- og bygningsloven § 67, og problemstillinger knyttet til disse reglene.

Kommuner
Fylkesmenn
FylkeskommunerNr.

Vår ref

Dato

H-1/06

06/573-1

14.03.06

Forord

Departementet ønsker med dette rundskrivet å gi en samlet fremstilling av opparbeidingsreglene i plan- og bygningsloven § 67, og problemstillinger knyttet til disse reglene. Erfaringen med praktisering av disse reglene har vist at det jevnlig er behov for avklaringer og presiseringer. Bestemmelsene er mye brukt og regulerer vilkår om opparbeiding av vei-, vann- og avløpsanlegg som har stor økonomisk betydning for både utbygger og kommune.

Det vil kunne bli endringer i bestemmelsen som følge av det lovarbeid som nå pågår med bakgrunn i Bygningslovutvalgets innstilling. Vi mener likevel det er behov for en gjennomgang av disse reglene nå, og at dette også kan gi nyttige avklaringer i forhold til videre lovarbeid på dette område.

Departementet håper rundskrivet vil være til hjelp ved praktiseringen av opparbeidingsreglene i § 67, og bidra til en mer effektiv byggesaksprosess og reduserte byggekostnader.

Med hilsen

Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

Ole Molnes
avdelingsdirektør