Rundskriv H-01/98

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi februar 1998

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal-
og fylkeskommunal økonomi februar 1998

Rundskriv nr. H-1/98
Februar 1998

Forord

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets februarrapport for 1998. Den tar først og fremst sikte på å gi en oversikt over utviklingen i kommuneøkonomien i 1997.

Kommuneforvaltningen er i rapporten brukt som et samlebegrep for kommunenes og fylkeskommunenes forvaltningsvirksomhet (dvs. eksklusive foretak). Tabellene etter nasjonalregnskapets gruppering (vedlegg 1) gir tall for perioden 1995-1998 for kommuneforvaltningen i alt, og perioden 1995-1997 for fylkeskommuner unntatt Oslo og for kommuner medregnet Oslo. Tallene etter nasjonalregnskapets gruppering er inklusive tilskudd til arbeidsmarkedstiltak og flyktninger. Kommuneforvaltningens inntekter i denne rapporten vil derfor avvike fra tilsvarende tabell i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon, der disse tilskuddene er holdt utenom.

Omtalen av det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 1997 og 1998 er basert på Nasjonalbudsjettet for 1998, Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon for 1998 og St.prp. nr. 1 tillegg nr. 3 (1997-98). Utvalget har i tillegg lagt Statistisk sentralbyrå sine reviderte regnskapstall for 1996 til grunn for utarbeidelsen av tabell 2.1, 3.1 og vedlegg 1.

1997 anslagene bygger i tillegg på tertialstatistikk for 1997 som Kommunenes sentralforbund har innhentet fra et begrenset antall kommuner og fylkeskommuner. Det vil være en viss usikkerhet knyttet til disse tallene.

Den forrige rapporten fra Utvalget som ble sendt alle kommuner og fylkeskommuner, var rapporten av november 1997, rundskriv H-30/97. Utvalget er interessert i synspunkter på hvordan form og innhold bør være i senere rapporter. Merknader sendes til:

Teknisk beregningsutvalg, sekretariatet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo.

Om tertialstatistikken

Anslagene for 1997 bygger på regnskapstall fra et utvalg av kommuner og fylkeskommuner hentet fra Kommunaløkonomisk informasjonsbank i Kommunenes Sentralforbund (KØI databasen). Pr. januar foreligger data for fjorårets tre tertialer. Utvalget for 1997 omfatter regnskapstall fra 153 små og mellomstore kommuner og 7 fylkeskommuner. Hvilke kommuner som er med i tertialstatistikken er bestemt av hvilke kommuner og fylkeskommuner som fører sine regnskaper gjennom datasentralene NIT og Allianse. Utvalget av kommuner og fylkeskommuner kan være noe skjevt i forhold til sektoren samlet, så i tillegg til regnskapstallene fra utvalget, som SSB blåser opp til å gjelde for hele kommunesektoren, benyttes skjønn ved utarbeidelse av anslagene.