Rundskriv H-02/00

Godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper - delegasjon til fylkesmannen.

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Nr.

Vår ref

Dato

H-2/00

99/1888

.01.2000

Godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper - delegasjon til fylkesmannen

Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper (IKS) trådte i kraft 1. januar 2000. Etter § 22 fjerde ledd skal selskapets låneopptak godkjennes av departementet.

Departementet har den 28. januar 2000 gjort følgende vedtak:

Fylkesmannen gis fullmakt til å godkjenne interkommunale selskapers låneopptak etter lov om interkommunale selskaper § 22 fjerde ledd der det interkommunale selskapet utelukkende har kommuner eller andre interkommunale selskaper eid av kommuner som deltakere. Fylkesmannens fullmakt omfatter også myndighet til å nekte godkjenning.

Myndigheten ligger til fylkesmannen i det fylke hvor selskapet har sitt hovedkontor, jf. lov om interkommunale selskaper § 4 tredje ledd nr. 4.

Saker av særlig betydning eller prinsipiell art skal avgjøres av departementet.

Selskapets representantskap kan innen en frist på 6 uker påklage fylkesmannens vedtak til Kommunal- og regionaldepartementet.

Vedtaket innebærer at godkjenningsmyndigheten for låneopptak i interkommunale selskaper som har en eller flere fylkeskommuner som deltakere, ligger til departementet. Godkjenningsmyndigheten ligger også til departementet dersom det interkommunale selskapet har ett eller flere andre interkommunale selskap(er) som deltaker(e), og det i et av disse selskapene er en eller flere fylkeskommuner som er deltaker(e).

I Ot.prp. nr. 53 (1997-98) heter det følgende om godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper (side 104):

Når godkjenningsspørsmålet skal vurderes, må det ikke bare sees hen til selskapets egen evne til å bære lånekostnadene, men også til den risiko som knytter seg til låneprosjektet, sett i sammenheng med deltakernes evne til å bære kostnadene dersom selskapet ikke selv skulle kunne klare sine forpliktelser. Departementet vil kunne nekte godkjenning selv om selskapet holder seg innenfor rammen for høyeste låneopptak.

Fylkesmannen skal legge dette til grunn. For øvrig bør fylkesmannen så langt det passer legge til grunn den praksis som følges i forbindelse med godkjenning av kommuners låneopptak. Der selskapet har deltakere som ligger i andre fylker enn der hvor selskapet har sitt hovedkontor, vil det for disse kommunenes del være naturlig å be om en vurdering fra fylkesmannen i det aktuelle fylke.

Med hilsen

Knut Bakkevig e.f.
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland
avdelingsdirektør