Rundskriv H-02/01

Statsbudsjettet 2002 - behandling og samordning av samiske saker

Rundskriv om samordning av samiske saker i forbindelse med statsbudsjettet 2002.

Til

Samtlige departementer og
Statsministerens kontor

Rundskriv H-2/01

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4890

18.1.2001

Statsbudsjettet 2002 – behandling og samordning av samiske saker

I brev av 6. mai 1998 (vedlegg 1) er det redegjort for bakgrunnen for prosedyrene for behandling av samiske saker i budsjettsammenheng. Dette rundskrivet er en presisering og utdyping av ovennevnte brev.

Sametingets etablering og den politiske utviklingen har ført til at stadig flere samiske saker - ofte av prinsipiell karakter - behandles i sentralforvaltningen. Det er derfor svært viktig å styrke samordningen av samiske saker. Som en følge av dette har regjeringen opprettet Statssekretærutvalget for samiske spørsmål som vil spille en vesentlig rolle i utformingen av prinsippmeldingen om samepolitikken som legges fram i 2001.

Det skal også legges betydelig større vekt på samordning av samiske saker i den årlige budsjettprosessen. Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for å initiere og samordne de nødvendige prosessene i denne sammenhengen.

Kommunal- og regionaldepartementet har det overordnede samordningsansvar for statens samepolitikk, mens det faglige ansvaret ligger i det enkelte fagdepartement. Det er det enkelte fagdepartement som har ansvaret for å følge opp samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departementene og som Sametinget forvalter.

I dette rundskrivet gir Kommunal- og regionaldepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker i budsjettprosessen for 2002, og omtaler følgende temaer:

 1. Forholdet til Sametinget i budsjettsammenheng
 2. Statssekretærutvalget for samiske spørsmål
 3. Innspill til regjeringens budsjettkonferanser
 4. Omtale i Kommunal- og regionaldepartementets St prp nr 1
 5. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
 6. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet
 7. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
 8. Oppsummering av frister for arbeidet med samiske saker

1. Forholdet til Sametinget i budsjettsammenheng

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Sametinget skal være den fremste premissleverandøren for regjeringens samepolitikk, og Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske folkegruppe.

Sametingets vedtak for statsbudsjettet 2002 ble behandlet i plenumsmøtet i november 2000. Sametingets vedtak omhandler også samiske tiltak og ordninger som ikke er underlagt Sametingets forvaltning, og omtaler således de fleste tiltak som vil være aktuelle å vurdere når det gjelder samiske forhold. Kommunal- og regionaldepartementet oversender Sametingets forslag til departementene for videre behandling (vedlegg 2).

Kommunal- og regionalministeren inviterer hvert år Sametinget til møte hvor mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforlag drøftes. Øvrige departementer tar selv initiativ til tilsvarende møter med Sametinget.

2. Statssekretærutvalget for samiske spørsmål

Statssekretærutvalget for samiske spørsmål er opprettet i forbindelse med den 4-årige prinsippmeldingen om norsk samepolitikk som skal legges fram i 2001. Statssekretærutvalgets første møte vil bli avholdt 24. januar 2001. I den grad budsjettspørsmål berører Statssekretærutvalgets arbeid, vil disse spørsmålene bli tatt opp på møtene i Statssekretærutvalget.

3. Innspill til regjeringens budsjettkonferanser

Erfaring viser at nye tiltak som det er ønskelig å gjennomføre på det samepolitiske området, ofte kan være tiltak av begrenset økonomisk omfang, men likevel vanskelig å finne rom for innen eksisterende rammer. Det er derfor tidligere besluttet at samiske saker skal fremmes samlet til Regjeringens budsjettkonferanser. Hensikten med dette er å kunne se satsningen på samepolitiske tiltak under ett. Dette innebærer at forslag fra alle departementene som gjelder samiske formål presenteres av kommunal- og regionalministeren som har samordningsansvaret for samiske saker. Det understrekes at den enkelte fagstatsråd med dette ikke er unntatt ansvaret for tiltak innen eget fagområde.

Vi ber derfor om at departementene orienterer Kommunal- og regionaldepartementet om alle – også mindre – nye forslag til tiltak innen 22. januar 2001. Vi viser for øvrig til eget brev om møter mellom Kommunal- og regionaldepartementet og aktuelle departementer, der vi vil gå nærmere inn på spørsmål knyttet til bl.a. satsningsforslag.

4. Omtale i Kommunal- og regionaldepartementets St prp nr 1

Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon gir en kortfattet og samlet framstilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål. Fristen for å levere korte bidrag til Kommunal- og regionaldepartementet er 1. august 2001.

5. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål

Kommunal- og regionaldepartementet har de tre siste årene lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet. Dette vil bli gjort også for statsbudsjettet 2002. Publikasjonen utgis på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departementenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposisjonene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det samepolitiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

 • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
 • Målsetningen med bevilgningen
 • Regnskapstall/rapport for 2000, bevilgning for 2001 og forslag for 2002

Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2001-budsjettet (rundskriv H-13/00). Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 1. september 2001.

6. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet

Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør kommunal- og regionalministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Vi ber derfor om at departementene oversender korte beskrivelser av sine samiske saker til Kommunal- og regionaldepartementet innen 24. september 2001. Dette vil bli brukt som grunnlag for Kommunal- og regionaldepartementets pressemeldinger. Pressemeldingene legges ut på ODIN og sendes ut til media på nordsamisk og norsk.

7. Tildelingsbrev Til Sametinget - retningslinjer

Sametinget som samepolitisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Fra 1999 er Sametinget gitt unntak fra bevilgningsreglementets § 4 om bruttobudsjettering og får sin bevilgning fra flere departementer på 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Unntaket bekreftes gjennom Stortingets budsjettvedtak.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Økonomireglementet for staten og Finansdepartementets funksjonelle krav til økonomireglementet, med de tilføyelser og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Sametinget (vedlegg 3), og Finansdepartementets rundskriv av 10.12.1998 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-11/98, vedlegg 4).

Vi gjør oppmerksom på at overføring av en nettobevilgning (til en 50-post) til Sametinget ikke regnes som tilskudd, og at det derfor ikke skal vises til bevilgningsreglementets § 17 (jf. R-11/98, punkt 4).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fagdepartementenes utkast til tildelingsbrev til Sametinget for statsbudsjettet 2002 forelegges Kommunal- og regionaldepartementet til uttalelse innen 15. november 2001. Kommunal- og regionaldepartementets tildelingsbrev til Sametinget vil bli forelagt berørte fagdepartementer.

8. Oppsummering av frister for arbeidet med samiske saker

Departementenes bidrag sendes til Same-, minoritets- og utlendingsavdelingen, Samepolitisk seksjon i Kommunal- og regionaldepartementet. Bidrag bes levert på diskett. Spørsmål knyttet til rundskrivet rettes til underdirektør Ninni Kate Rognli, tlf 47096.

22. januar 2001

Bidrag til regjeringens 1. budsjettkonferanse

24. januar 2001

1. møte i Statssekretærutvalget for samiske spørsmål

1. august 2001

Kort bidrag til St prp nr 1 (2001-2002)

1. september 2001

Bidrag til publikasjonen "Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2002"

24. september 2001

Korte beskrivelser av samiske saker/pressemeldinger

15. november 2001

Utkast til tildelingsbrev til Kommunal- og regionaldepartementet

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor "Om statsråd" (B-0501) punkt 6.4 når det gjelder unntak fra offentlighetsloven og taushetsplikt i budsjettsaker.

Med hilsen

Sylvia Brustad
statsråd

4 vedlegg