Rundskriv H-03/08

Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for regnskapsåret 2009

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt forutsetninger for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og fylkeskommuner for regnskapåret 2009.

 

Fylkeskommunene
Kommunene

Deres ref Vår ref Dato
06/1242-20 09.09.2008

 

Rundskriv H-03/08 - Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for regnskapsåret 2009

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og
fylkeskommuner for regnskapsåret 2009, jf regnskapsforskriften § 13-5:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,65 1).
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 1 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,35 prosentpoeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet og pensjonene settes lik forventet lønnsvekst.


Med hilsen

 

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør Bent Devik
seniorrådgiver

 

1) Forholdstallet defineres ved [ (1+diskonteringsrente) / (1+forventet lønnsvekst) - 1]*100

Kopi til:                                                                                                          
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Fylkesmennene
Gabler & Partners AS
Kommunal Landspensjonskasse
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Norges Kommunerevisorforbund
Statens Pensjonskasse
Storebrand Livsforsikring AS
Vital Forsikring ASA