Rundskriv H-05/05

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser - lovlegkontroll etter § 28

Rundskriv

Fylkesmennene

Nr.

H-05/05

Vår ref

05/1294-1 SDA

Dato
04.04.2005

LOV OM FASTSETJING OG ENDRING AV KOMMUNE- OG FYLKESGRENSER – LOVLEGKONTROLL ETTER § 28

Etter lov av 2001 nr. 70 (inndelingslova) skal departementet føre kontroll med lovlegheita av budsjettvedtaka i kommunar og fylkeskommunar når utgreiing om samanslåing er sett i gang. Denne myndigheita blir med dette lagt til fylkesmannen.

Vi viser elles til rundskriv H-37/01 om ny lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) – iverksetjing og delegering.


Med helsing

Eivind Dale (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland
avdelingsdirektør