Rundskriv

Rundskriv H-06/06 Statsbudsjettet 2007 - det økonomiske opplegget

Statsbudsjettet 2007 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene med orientering om konsekvenser av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2007

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Nr.

Vår ref

Dato

H-6/06

06/427-21

21.12.2006

Statsbudsjettet 2007 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Dette rundskrivet gir informasjon om konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2007.

Regjeringen la 6. oktober 2006 fram forslag til statsbudsjett for 2007, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007). I en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 10. november, ble det foreslått enkelte endringer i det opprinnelige budsjettforslaget, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007).

Stortingets finanskomite avga 20. november Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 28. november kommunale og fylkeskommunale skattører og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2007. Stortingets vedtak var i tråd med regjeringens forslag.

For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren for 2007 vises det til ovennevnte budsjettdokumenter.

I pkt. 5 i dette rundskrivet er det gitt en kort orientering om tilleggsbevilgning i 2006 knyttet til statens bidrag til lønnsoppgjøret i kommunal sektor 2006.

1. Kommunesektorens inntektsrammer for 2007

I forhold til regjeringens opprinnelige forslag i St.prp. nr. 1 er kommunesektorens inntektsrammer i 2007 økt med 1,25 mrd. kroner (jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007)). Økningen fordeles med 1 mrd. kroner til kommunene og 250 mill. kroner til fylkeskommunene, jf. tabell 1.

Tabell 1. Endring i frie inntekter for kommuner og fylkeskommuner.
Endring fra St.prp. nr. 1. Mill. kroner.

Tabell 1


Økningen i de frie inntektene kommer dels som rammetilskudd, dels ved justering av skatteinntektene. Økningen i rammetilskuddene skjer i form av økt innbyggertilskudd.

Stortinget har vedtatt følgende maksimalskattører for personlige skattytere for 2007:

Kommuner: 12,25 prosent (-1,05 prosentpoeng fra 2006).
Fylkeskommuner: 2,7 prosent (-0,2 prosentpoeng fra 2006).

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2007 anslås til om lag 6,6 mrd. kroner, tilsvarende 2,7 prosent. Av den samlede inntektsveksten er 3,65 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter anslås til 2,1 prosent. Veksten i samlede og frie inntekter er regnet fra det inntektsnivået for 2006 som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett 2006.

Veksten i frie inntekter på 3,65 mrd. kroner er fordelt med 2,7 mrd. kroner på kommunene og 950 mill. kroner på fylkeskommunene.

Tabell 2 viser anslag på frie inntekter i 2006 og 2007, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 2006-beløpene er anslag på regnskap. For 2007 er Stortingets budsjettvedtak lagt til grunn.

Tabell 2. Frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner 1)> i 2006 og 2007. Mill. kroner og endring i prosent. Nominelle priser 2)>

Tabell 2

1)> Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel
2)> Prisveksten (deflator) i kommunesektoren i 2007 er anslått til 3,5 prosent
3)> Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer.
4)> Selskapsskatt bevilges som en del av rammetilskuddet (kap. 571, post 69)

Tabell 2 viser en nominell vekst i frie inntekter på 2,3 prosent i 2007, regnet fra anslag på regnskap 2006. I anslag på regnskap 2006 inngår økningen i skatteanslaget for 2006 på 3 mrd. kroner i St.prp. nr. 1 og ytterligere 2,5 mrd. kroner i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4. Til sammen utgjør dette ekstra skatteinntekter i 2006 på 5,5 mrd. kroner. Disse skatteinntektene videreføres ikke til 2007.

Vedlegg 1 og 2 viser fordeling av rammetilskudd til hhv. kommuner og fylkeskommuner i 2007 etter Stortingets budsjettvedtak, jf. nærmere omtale i pkt. 6 og 7.

Stortinget har vedtatt øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2007 ved behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Det vises til vedlegg 3 for en oversikt over statlige overføringer til kommunesektoren.

2. Opplæring i barnevernsinstitusjoner og private helseinstitusjoner (fylkeskommunene)

Fylkeskommunen der institusjonen ligger overtar fra 1. januar 2007 ansvaret for opplæring i barnevernsinstitusjoner og private helseinstitusjoner. I den forbindelse overføres 50 mill. kroner fra kommunenes rammetilskudd til fylkeskommunenes rammetilskudd, jf. forslag i St.prp. nr. 1. Det er ikke foretatt omfordeling av midler mellom fylkeskommunene. Det legges opp til en nærmere gjennomgang av de økonomiske sidene ved ansvarsendringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007.

3. Inntektsutjevnende tilskudd

Negativt rammetilskudd

Dersom en kommune en termin får et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den aktuelle terminen, og det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling.

Bykle kommune har så høy skatteinngang at kommunen skal trekkes mer i netto inntektsutjevnende tilskudd enn det kommunen mottar i øvrige rammetilskudd sett under ett. Fordi departementet forventer at Bykle kommune vil komme ut med negativt rammetilskudd, vil kommunen ikke få utbetalt rammetilskudd i 2007.

Departementet vil i 2007 foreta en løpende vurdering av behovet for å holde tilbake utbetaling av rammetilskudd for andre kommuner med høy skatteinngang.

Regnskapsmessig føring

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetaling av rammetilskuddet i januar og februar 2007 må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november eller desember 2006), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar eller februar 2007).

Departementet tar sikte på at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2006 vil være ferdig beregnet 20. januar 2007. Tallene vil da bli lagt ut på departementets internettsider for løpende inntektsutjevning.

4. Tidspunkt for utbetaling av rammetilskudd i 2007

Rammetilskudd for 2007 vil være på mottakers konto på følgende datoer:

05.01, 05.02, 05.03, 04.04, 04.05, 05.06, 05.07, 05.09, 05.10, 05.11. På de 7 datoene som er uthevet, vil rammetilskuddet inkludere inntektsutjevnende tilskudd. Terminutbetalingene av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner dokumenteres på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider(menyvalg: kommune - kommuneøkonomi - løpende inntektsutjevning og utbetaling av rammetilskudd).

5. Statens bidrag til lønnsoppgjøret i kommunal sektor 2006

Kommunal- og regionaldepartementet la 24. november fram St.prp. nr. 26 (2006-2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde.

I forbindelse med lønnsoppgjøret i kommunal sektor varslet regjeringen et statlig engangsbidrag på 90 mill. kroner i 2006 til delvis dekning av kommunesektorens kostnader ved inngåelse av ny avtale. I St.prp. nr. 26 ble det foreslått en bevilgning på 90 mill. kroner på innbyggertilskuddet, fordelt med 65 mill. kroner til kommunene og 25 mill. kroner til fylkeskommunene. Stortinget vedtok forslaget 19. desember. I vedlegg 4 er fordelingen av bevilgingen på kommuner og fylkeskommuner vist. Bevilgningen er fordelt etter kostnadsnøkkelen for henholdsvis grunnskole og videregående opplæring.

6. Leserveiledning vedlegg 1 (rammetilskudd til kommunene i 2007)

Kolonne 1:
Forslag til samlet rammetilskudd (inkl. selskapsskatt) i St.prp. nr. 1 (budsjettkapittel 571).

Kolonne 2:
Økning i innbyggertilskudd i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4.

Økningen på i alt 864 mill. kroner er fordelt mellom kommunene etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

I tillegg til økningen i innbyggertilskuddet er det anslått at kommunene vil få en økning i skatteinntektene på 136 mill. kroner i forhold til anslaget i St.prp. nr. 1. Dette innebærer at samlet økning i frie inntekter i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1 anslås til 1 mrd. kroner (jf. tabell 1).

Kolonne 3:
Samlet rammetilskudd 2007 (summen av kolonne 1 og 2).

7. Leserveiledning vedlegg 2 (rammetilskudd til fylkeskommunene i 2007)

Kolonne 1:
Forslag til samlet rammetilskudd i St.prp. nr. 1 (budsjettkapittel 572).

Kolonne 2:
Økning i innbyggertilskudd i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4.

Økningen på 250 mill. kroner er fordelt mellom fylkeskommunene etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

Kolonne 3:
Økning i innbyggertilskuddet på 129 mill. kroner i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4. Som følge av Stortingets vedtak om skattøren anslås fylkeskommunenes skatteinntekter å bli 129 mill. kroner lavere enn anslaget i St.prp. nr. 1. Dette inntektsbortfallet kompenseres med tilsvarende økning i innbyggertilskuddet. Økningen er fordelt med likt kronebeløp per innbygger.

Kolonne 4:
Samlet rammetilskudd 2007 (summen av kolonne 1, 2 og 3).

Med hilsen


Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Einar Bye
seniorrådgiver

Vedlegg 1 Rammetilskudd til kommunene i 2007 (PDF-format)
Vedlegg 2 Rammetilskudd til fylkeskommunene i 2007 (PDF-format)
Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2007 (PDF-format)
Vedlegg 4 Fordeling av engangsbevilgning på 90 mill. kroner i 2006 (PDF-format)

Kopi m/vedlegg:
KS
Finansdepartementet
Kunnskapsdepartementet