Rundskriv H-07/07

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2008

 


Fylkeskommunene
Kommunene

Deres ref

Vår ref
06/1242-12 MRV

Dato:
21.08.07

 

Rundskriv H-7/07 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2008


Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og fylkeskommuner for regnskapsåret 2008, jf. regnskapsforskriften § 13-5:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,70. 
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten med tillegg av 1 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse. 
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten med tillegg av 0,35 prosentpoeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet og pensjonene settes lik forventet lønnsvekst.
Med hilsen

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

                   

Marte Røst Veflingstad
rådgiverKopi til:
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Finansdepartementet   
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Fylkesmennene
Gabler & Partners AS
Kommunal Landspensjonskasse
Norges Kommunerevisorforbund
Statens Pensjonskasse
Storebrand Livsforsikring AS
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Vital Forsikring ASA