Rundskriv H-09/02

Meldingssaker etter statsborgerloven - behandlingsrutiner og forholdet til forvaltningsloven

Fylkesmennene
Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Politimestrene
Den norske advokatforening


Nr.

Vår ref

Dato

H–09/02

02/4886

12.08.2002Meldingssaker etter statsborgerloven – behandlingsrutiner og forholdet til forvaltningsloven

Innledningsvis vises det til at Kommunal- og regionaldepartementet fra 01.01.2001 overtok ansvaret for statsborgerloven og saker som behandles etter den. Dette ansvaret lå tidligere under Justisdepartementet.

Meldingssaker – enkeltvedtak:
I meldingssaker etter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett kan fylkesmannen gi attest om erverv av norsk statsborgerskap. Det gjelder meldinger innlevert i henhold til §§ 1a, 2a, 3, 4, 10B, 10C og 14 i loven. Utlendingsdirektoratet og fylkesmannen kan dessuten gi attest om norsk statsborgerskap etter melding innlevert i henhold til lov 25. mai 1979 nr. 19 om endring i lov av 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett, del II (mødremelding).

I tilfeller der vilkårene for å godkjenne en melding ikke har vært ansett oppfylt, synes dette å ha blitt behandlet noe forskjellig ved de enkelte fylkesmannsembeter. I noen tilfeller har melderen fått opplyst at vilkårene ikke anses oppfylt, og at attest om erverv av statsborgerskap ikke vil bli utstedt. I andre tilfeller skal meldingen ha blitt oversendt Utlendingsdirektoratet for behandling som søknad etter statsborgerloven § 6. I atter andre tilfeller er vedkommende blitt henvist til å sende klage til departementet.

Det er i tidligere rundskriv gitt enkelte retningslinjer for behandlingsrutiner i noen typer meldingssaker. Disse er til dels av eldre dato eller begrenset til visse typer meldinger.

Departementet ønsker nå å innføre en ensartet praksis når det gjelder behandlingen av meldinger etter statsborgerloven.

Avgjørelser vedrørende statsborgerskap er av stor personlig betydning og med betydelige konsekvenser for den det gjelder. Dette taler for å anse avgjørelsen som et enkeltvedtak med klagerett, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Forvaltningsloven kommer således til anvendelse på behandling av meldinger etter statsborgerloven. Dette betyr blant annet at det er klagerett på vedtak om avslag på melding, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd første punktum.

Departementet ber herved fylkesmennene merke seg at den som innleverer melding alltid har rett til å få overprøvet vedtak om avslag på melding. Kommunal- og regionaldepartementet er klageorgan for vedtak om avslag på melding.

Forholdet til søknader etter statsborgerloven § 6:
I meldingssaker som fylkesmannen avslår fordi vilkårene ikke er oppfylt, vil melder ofte kunne henvises til å søke etter lovens § 6. Utlendingsdirektoratet er førsteinstans for behandling av søknad etter § 6. Selv om det for vedkommende ofte kan være mindre viktig om saken innvilges som en meldingssak eller etter søknad, må det skilles mellom meldingssaken og en ny søknad etter lovens § 6. Det er viktig at fylkesmannen ikke sender saken til Utlendingsdirektoratet ”for klagebehandling”, da dette ikke er en klage over avslått melding, men en søknad på annet grunnlag. Melder må opplyses om adgangen til å klage til departementet over avslått melding, så vel som muligheten til å søke etter § 6 hvor Utlendingsdirektoratet er førsteinstans.

Forholdet til ”mødremelding”:
Ordinær melding i medhold av lov 25. mai 1979 nr. 19 om endringer i lov av 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett, del II (mødremelding), kunne innleveres frem til 30.06.1997. Etter dette tidspunkt vil 18-årskravet i loven ikke være oppfylt. Utlendingsdirektoratet fikk ved brev av 12.02.1999 delegert myndighet fra Justisdepartementet til å dispensere fra 18-årskravet. Fylkesmennene har ikke fått tilsvarende myndighet. Det besluttes herved at fylkesmennene etter mottak av meldinger i henhold til lov 25. mai 1979 nr. 19 om endringer i lov av 8. desemebr 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett, del II, skal oversende disse til Utlendingsdirektoratet for avgjørelse. I oversendelsen skal det redegjøres for om vilkårene for å godkjenne meldingen, foruten 18-årskravet, anses oppfylt.

Disse retningslinjer trer i kraft straks og gjelder også for mottatte meldinger som ikke er ferdigbehandlet.Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef


Sissil M. Pettersen
avdelingsdirektør