Rundskriv H-10/07

Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m

Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.


Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
De politiske partier

Deres ref

Vår ref
07/1977

Dato:
18.09.2007

Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m. 


Innledning
Kommuner og fylkeskommuner skal i høst foreta valg av en rekke organer. Formannskap, fylkesutvalg, ordfører, fylkesordfører og varaordfører skal velges i kommunestyrets/fylkestingets konstituerende møte innen utgangen av oktober måned. Valg av eventuelt kommuneråd/fylkesråd skal også finne sted i det konstituerende møtet ved videreføring av parlamentarisk styringsform. Ved innføring av parlamentarisme kan et slikt vedtak tidligst fattes på det nyvalgte kommunestyrets eller fylkestingets konstituerende møte. Valg av faste utvalg og andre folkevalgte organer bør også skje i det konstituerende møtet. Det er imidlertid ikke noe absolutt krav at så skjer.

Departementet vil i dette rundskrivet orientere om de lovregler som gjelder for disse valgene. Valg av formannskap og fylkesutvalg omtales i punkt 1. Der behandles også reglene om fremgangsmåten ved valget. I punkt 2 omtales reglene for valg av (eventuelt) kommuneråd og fylkesråd. Punkt 3 tar for seg valg av ordfører eller fylkesordfører og varaordfører. I punkt 4 omtales reglene for valg av andre folkevalgte organer. Vi minner om at faste utvalg må velges av kommunestyret/fylkestinget selv, jf. kommuneloven § 10 nr. 3. Punkt 5 behandler spørsmålet om hvilke virkninger det får når et vedtak er truffet av et organ som ikke er sammensatt i samsvar med kommunelovens regler om kjønnskvotering.

Det er vedtatt en del viktige endringer i kommunelovens regler om valg av formannskap m.m. siden valget i 2003, blant annet når det gjelder: 

  • Regler om avtalevalg, jf. kommuneloven § 38a.
    (disse reglene innebærer:
    a. en lovfesting av prinsippet om ”flertallsvalg som forholdsvalg"
    b. en oppheving av reglene om flertallsvalg ved valg av folkevalgte organer) 
  • Bestemmelser om valg av kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer, jf. kommuneloven § 10a 
  • Suppleringsvalg til formannskapet/fylkesutvalget, jf. kommuneloven § 16 nr. 3

I vedlegg er det tatt med eksempler på valgoppgjør ved forholdsvalg.

Med hilsen

   

Helga Hjorth e.f.
avdelingsdirektør

                   

Steinar Dalbakk
rådgiver


Vedlegg: Beskrivelse av fremgangsmåten ved gjennomføring av disse valgene (pdf-format)