Rundskriv H-12/04

Endring i utlendingsforskriften § 197 a om gebyr for søknader om tillatelser etter utlendingsloven og i § 1 i forskrift til statsborgerloven om søknad om statsborgerskap

Rundskriv H-12/04

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet
Politiets Sikkerhetstjeneste
JustisdepartementetNr. H-12/04Vår ref
04/287 LEHDato
04.06.2004


Endring i utlendingsforskriften § 197 a om gebyr for søknader om tillatelser etter utlendingsloven og i § 1 i forskrift til statsborgerloven om søknad om statsborgerskap

Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt endringer i utlendingsforskriften § 197 a og i § 1 i forskrift til statsborgerloven vedrørende gebyr for søknader etter utlendingsloven og statsborgerloven.

Endringene trer i kraft 14. juni 2004.

Endring i utlendingsforskriften § 197a
Utlendingsforskriften § 197 a fastslår at det skal betales gebyr på 600 kr for behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller bosettingstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse. Gebyrbeløpet for søknad om tillatelser etter utlendingsloven og fornyelser blir med virkning fra 14. juni 2004 hevet fra 600 kr til 800 kr.

Endring i forskrift til statsborgerloven §1
I forskrift om gebyr for handsaming av søknad om norsk riksborgarrett av 29. august 2003 nr. 1153 fastslås det at det skal kreves et gebyr på 1000 kr for behandling av søknad om norsk statsborgerskap. Gebyrbeløpet for søknad etter statsborgerloven blir med virkning fra 14. juni 2004 hevet fra 1000kr til 2000 kr.

Med hilsen


Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

Sissil Pettersen
avdelingsdirektør


Med virkning fra 14. juni 2004 gjøres følgende endring i forskrift av 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

§ 197a skal lyde:
§ 197a. Behandlingsgebyr

For behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller bosettingstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse betales et gebyr på 800 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om gruppearbeidstillatelse, jf. § 26, betales et gebyr på 800 kr pr. arbeidstaker.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke

a) søknad som gjelder barn under 18 år,

b) søknad fra utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen om oppholdstillatelse etter §§ 174 – 189a eller fornyelse av slik tillatelse eller

c) søknad om fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget asyl eller som er vernet mot utsendelse etter lovens § 15 første ledd.

Plikten til å betale gebyr gjelder ikke søknad om asyl.

Med virkning fra 14. juni 2004 gjøres følgende endring i forskrift av 29. august 2003 nr. 1153 om gebyr for handsaming av søknad om norsk riksborgarrett

§ 1 skal lyde:
§ 1. For handsaming av søknad om norsk riksborgarrett skal krevjast eit gebyr fastsett til 2.000 kr seinast samstundes med levering av søknaden. Plikta til å betale gebyr gjeld ikkje søknad om norsk riksborgarrett for barn under 18 år.