Rundskriv H-15/05

Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2005

Kommunene og fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

Rundskriv H-15/05

05/748-14 BED

01.07.2005

Rundskriv H-15/05 - Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2005

Forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning § 13-5 angir de forutsetninger som skal benyttes for beregningen av netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnad. Forutsetningene er ikke eksplisitt tallfestet i bestemmelsen, men angir henvisning til tidsserier og parametere som skal benyttes. Kommunal- og regionaldepartementet legger fortsatt til grunn at bruk av beregningsforutsetninger samordnes for å sikre lik praksis i aktuarberegningene, slik at kravet til sammenlignbarhet ivaretas. Det forutsettes derfor at statistikkildene som nevnt i dette rundskrivet benyttes ved beregning av netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnad for regnskapsåret 2005.

Det foreliggende rundskriv erstatter avsnitt A (om økonomiske og aktuarmessige beregningsforutsetninger) i rundskriv H-17/03 og rundskriv H-16/04 fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet vil presisere at det er den enkelte kommunes og fylkeskommunes ansvar å påse at korrekte forutsetninger legges til grunn for beregning av pensjonsforpliktelse mv. etter regnskapsforskriften § 13.

Økonomiske forutsetninger – statistikkilder og tidsserier
Forventet lønnsvekst
Forventet årlig lønnsvekst skal settes lik gjennomsnittlig årlig lønnsvekst (uvektet) for ansatte i kommunal sektor de 10 foregående år. Kilden for lønnsstatistikk i kommunal sektor er PAI-registeret for lønns- og personalstatistikk i kommunesektoren. Registeret er administrert av KS. For regnskapsåret 2005 skal følgende tidsserie legges til grunn for beregning av det uvektede gjennomsnittet for siste 10 år 1Tabellen viser årslønnsveksten, dvs den prosentvise økningen i gjennomsnittslønnen fra året før, jf. PAI-registeret.:

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2,8%

4,4%

3,9%

5,9%

5,0%

4,0%

3,5%

6,0%

4,4%

3,8%

Tidsserien gir en gjennomsnittlig årlig lønnsvekst (uvektet) for ansatte i kommunal sektor de 10 foregående år på 4,37 %.

Det skal ikke nyttes særskilte forutsetninger for grupper av arbeidstakere, heller ikke når gruppen inngår i særskilt pensjonsordning. Dette innebærer at forventninger om framtidig årlig lønnsvekst settes lik for alle grupper.

Forventet G- og pensjonsregulering
Forventet regulering av grunnbeløpet i Folketrygden (samt forventet regulering av pensjoner) skal settes lik gjennomsnittet av de årlige reguleringer (uvektet) de 10 foregående år. Kilden for utviklingen i grunnbeløpet er Stortingets årlige vedtak om trygdeoppgjøret. For regnskapsåret 2005 skal følgende tidsserie legges til grunn for beregning av det uvektede gjennomsnittet for siste 10 år 2Tabellen viser den prosentvise økningen i det gjennomsnittlige grunnbeløpet fra året før, jf. tabell 1.1 i vedlegg 1 i St.prp. nr. 73 (2002-03) Om trygdeoppgjøret for 2003, samt Stortingets vedtak nr. 606, jf. Innst. S. nr. 284 (2002-2003).:

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2,7 %

4,0 %

3,9 %

5,7 %

4,5 %

4,2 %

4,6 %

5,2 %

5,1 %*

3,9 %

Tidsserien gir et gjennomsnittlig årlig G-beløp (uvektet) de 10 foregående år på 4,4 %.

*Beløpet er ifht rundskriv H-17/03 rettet opp fra 4,6 % til 5,1 %.

Diskonteringsrente – risiko fri rente
Ved beregning av nåverdi av pensjonsforpliktelser skal diskonteringsrenten settes lik risikofri rente. I merknaden er det angitt at med risikofri rente menes norske 10-års statsobligasjoner. Fra og med regnskapsåret 2003 er det lagt til grunn at gjennomsnittet for 10-årsrenten for de siste 10 år benyttes. Kilden for risikofri rente er Norges Banks rentestatistikk. For regnskapsåret 2005 er følgende tidsserie den relevante serien for beregning av det uvektede gjennomsnittet for siste 10 år 3Tabellen viser årsgjennomsnittet for 10-års statsobligasjoner, målt ved daglige noteringer.:

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

7,43 %

6,78 %

5,89 %

5,40 %

5,52 %

6,22 %

6,24 %

6,38 %

5,04 %

4,36 %

Tidsserien gir en gjennomsnittlig (uvektet) 10-årsrente de siste 10 år på 5,93 %.

Avkastning
Forventet avkastning skal settes lik risiko fri rente pluss 1%-poeng; 6,93 %.

Aktuarmessige forutsetninger
Forutsetninger om døds- og uføreutvikling, AFP-uttak og frivillig avgang skal bestemmes ut fra anerkjente metoder. Dette innebærer at forutsetningene skal være realistiske for den enkelte kommune eller fylkeskommune, og være tilpasset den enkelte kommunes eller fylkeskommunes egne erfaringer med uførehyppighet, AFP-uttak og frivillig avgang. Forutsetningene som benyttes bør være vurdert etter Kredittilsynets oppfordringer til livselskapene om å revurdere uføretariffene til reelle forhold. Aktuar må opplyse om hvilket tabellverk/forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjonsforpliktelsen. Avvik fra tabellverk/forutsetninger, eller endringer av tabellverk/forutsetninger mellom år, må begrunnes. Forutsetninger benyttet for AFP-uttak og frivillig avgang før oppnådd pensjonsalder bør også oppgis.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Kopi til: Iflg liste:

Fylkesmenn
Revisjonsenhetene
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving NKK
Norges Kommunerevisorforbund NKRF
Kommunenes Sentralforbund KS
Statistisk Sentralbyrå SSB
Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH
Kommunal Landspensjonskasse KLP
Statens Pensjonskasse SPK
Gjensidige NOR Forsikring
Sparebank1 Livsforsikring AS
Storebrand Livsforsikring AS
Vital Forsikring ASA