Rundskriv H-16/03

Kommuneproposisjonen 2004 og revidert nasjonalbudsjett 2003 - informasjonsrundskriv

Kommuneproposisjonen 2004 og revidert nasjonalbudsjett 2003 - informasjonsrundskriv. (01.07.2003)

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene


Nr.

Vår ref

Dato

H-16/03

03/79-5

27.06.2003

Kommuneproposisjonen 2004 og revidert nasjonalbudsjett 2003 - informasjonsrundskriv

Dette rundskrivet redegjør for Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2004 (St.prp. nr. 66 for 2002-2003), jf. Innst. S. nr. 259 (2002-2003) fra Stortingets kommunalkomite. I tilknytning til Revidert nasjonalbudsjett 2003 la regjeringen fram forslag til bevilgningsendringer for 2003 i St.prp. nr. 65 (2002-2003), jf. Innst. S. nr. 260 (2002-2003) fra Stortingets finanskomite. Stortinget fattet vedtak om disse sakene 19. og 20. juni.

Rundskrivet omhandler i første rekke saker hvor det er endringer i forhold til regjeringens forslag i kommuneproposisjonen.

1. Inntektsrammen for kommunesektoren i 2004

I kommuneproposisjonen la regjeringen opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 3^3 og 4^1 milliarder kroner i 2004, eller om lag 2 prosent. Av den samlede inntektsveksten ble det lagt til grunn at 2^1 milliarder kroner skulle være frie inntekter.

Regjeringens utgangspunkt for beregning av inntektsvekst i 2004 er anslaget på kommunesektorens inntekter i 2003 som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2003.

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen vedtok Stortinget følgende:

Stortinget ber Regjeringen øke kommunenes frie inntekter for 2004 med 1,5 mrd. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Regjeringens endelige forslag til inntektsramme for kommunesektoren i 2004 legges fram i statsbudsjettet for 2004.

2. Innlemming/avvikling av øremerkede tilskudd

Følgende tilskudd avvikles eller innlemmes i inntektssystemet fra 2004 (beløp i 1000 kr):

Kap/post

Tilskudd

Dep

Budsj. 20031

221.61

Tilskudd til institusjoner

UFD

35 049

Innlemmes

221.66

Tilskudd til leirskoler

UFD

90 300

Innlemm. delvis

221.67

Musikk- og kulturskoler

UFD

91 059

Innlemmes

243.60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner (pp-tjenesten)

UFD

129 056

Innlemmes

320.60

Lokale og regionale kulturbygg

KKD

8 000

Avvikles

474.60

Overføringer til kommuner (konfliktråd)

JD

30 667

Avvikles 2>

718.61

Rehabilitering

HD

203 780

Avvikles delvis 3>

1400.60

Tilskudd til lokalt miljøvern

MD

2 000

Innlemmes

1410.60

Kommunal overvåkning og kartlegging av biologisk mangfold

MD

4 000

Innlemmes

1441.63

Avløpstiltak

MD

0

Avvikles

1441.65

Tilskudd til helhetlig vannforvaltning

MD

4 000

Innlemmes

[1]Tall som oppgis er bevilgningen på den enkelte post i budsjett 2003.

2Overføres til staten i tråd med Ot.prp. nr. 60 (2002-2003).

3Posten avvikles delvis. Den delen av posten som går til legemiddelassistert rehabilitering avvikles i sammenheng med Rusreform I der legemiddelassistert rehabilitering overføres til staten. Dette utgjør 161,8 millioner kroner av bevilgningen i 2003. Den resterende andelen som går til lavterskel helsetilbud ble i kommuneproposisjonen foreslått innlemmet i inntektssystemet i 2005.

Regjeringen hadde i tillegg foreslått at tilskudd til landslinjer (kap. 223 post 60), tilskudd til assistenter for funksjonshemmede (kap. 621 post 66) og tilskudd til krisetiltak (kap. 840 post 60) innlemmes i 2004. Dette ble ikke vedtatt av Stortinget.

Når det gjelder tilskudd til leirskoler (kap. 221 post 66), vedtok Stortinget følgende:

Stortinget ber Regjeringen i budsjett for 2004 om å legge inn i rammetilskuddet den delen av tilskuddet som skal dekke bortfall av betaling for leirskole for alle elever. Tilskuddet til lærerlønn beholdes øremerket.

Når det gjelder driftstilskudd til barnehager (kap. 856 post 60), vedtok Stortinget følgende: Driftstilskudd til barnehager, kap. 856 pos t 60, innlemmes i inntektssystemet fra 1. januar 2006. Stortinget ber Regjeringen i kommuneproposisjonen for 2006 fremme forslag om nødvendige endringer i inntektssystemet som legger til rette for dette.

3. Skjønnsrammen - kompensasjon for avvikling av differensiert arbeidsgiveravgift

Omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift medfører isolert sett økte utgifter for kommunesektoren. Regjeringen la i kommuneproposisjonen opp til at kommunesektoren skulle kompenseres for merutgiftene gjennom en tilsvarende økning av Nord-Norgetilskuddet og skjønnstilskuddet. Ved behandlingen av kommuneproposisjonen gikk et flertall i kommunalkomiteen inn for at alle kommuner og fylkeskommuner skulle kompenseres for merutgiftene gjennom en tilsvarende økning av skjønnstilskuddet. Stortinget vedtok i den sammenheng en samlet skjønnsramme på 3 958 millioner kroner, dvs. 286 millioner kroner mer enn regjeringens forslag. Som følge av dette vil kommunene og fylkeskommunene i Nord-Norge, i likhet med landets øvrige kommuner og fylkeskommuner, motta kompensasjon gjennom en økning av skjønnstilskuddet og ikke Nord-Norgetilskuddet.

4. Toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere

Stortinget vedtok følgende:

Stortinget ber Regjeringen innføre en finansieringsordning for særlig ressurskrevende brukere med et innslagspunkt som settes til 700 000 kroner der det kompenseres for 80 pst. av de totale utgiftene på landsbasis til særlig ressurskrevende brukere utover det nevnte beløpet, beskrevet som modell 2 i St.prp. nr. 66 (2002-2003). Ordningen finansieres som overslagsbevilgning.

Dette innebærer at kommunenes egenandel blir 700 000 kroner per bruker pluss 20 prosent av utgiftene som overstiger 700 000 kroner per bruker på landsbasis. Egenandelen på 700 000 kroner per bruker vil være den samme for alle kommunene. Egenandelen på 20 prosent på landsbasis for utgifter som overstiger 700 000 kroner, vil etter modell 2 variere mellom kommunene. Kommuner som har særlig høye utgifter i forhold til folketallet, vil få en lavere egenandel per bruker enn 20 prosent. Kommuner med relativt sett lave utgifter i forhold til folketallet, vil måtte dekke mer enn 20 prosent av utgiftene per bruker som overstiger 700 000 kroner.

5. Ny kostnadsnøkkel for sosiale tjenester (rus og psykiatri)

I tilknytning til behandlingen av regjeringens forslag til ny kostnadsnøkkel for sosiale tjenester vedtok Stortinget følgende:

Stortinget ber Regjeringen høsten 2003 fremme egen sak for Stortinget vedrørende endringer i kostnadsnøkkelen for kommunesektoren. Saken fremmes parallelt med framleggelsen av statsbudsjettet 2004.

Departementet vil komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2004.

6. Økonomiske oppgjør i forbindelse med oppgaveendringer innen barnevern, familievern og på rusområdet

Stortinget vedtok følgende:

Stortinget ber Regjeringen, i tilknytning til overføring av ansvaret for rusområdet, familievern og barnevern, gjennomføre separate forhandlinger med den enkelte fylkeskommune før uttrekksmodellen iverksettes.

I brev 24.6.03 har departementet invitert til dialog med fylkeskommunene, blant annet med tanke på å avklare tallgrunnlaget for uttrekket knyttet til de nevnte oppgaveendringene. Departementet tar sikte på nærmere kontakt med fylkeskommunene i august/september 2003.

I den foreløpige versjonen av kommuneproposisjonen var tallene i tabell 12.3 feil. Nye beregninger viser at omfordelingen fra kortsiktig til langsiktig uttrekk blir endret for flere av fylkeskommunene. Riktig tabell 12.3 er vist nedenfor.

Tabell 12.3 Kortsiktig og langsiktig fordeling av uttrekket knyttet til rusområdet, barnevern og familievern (i 1 000 kr)

Kortsiktig fordeling av uttrekket

Langsiktig fordeling av uttrekket

Differanse mellom kortsiktig og langsiktig fordeling

Differanse i kroner pr innbygger

Østfold

223 252

204 844

18 408

73

Akershus

508 174

383 133

125 041

262

Oslo

614 434

412 124

202 310

395

Hedmark

93 308

155 213

-61 905

-329

Oppland

89 445

147 110

-57 665

-315

Buskerud

212 587

195 759

16 828

70

Vestfold

181 208

178 474

2 734

13

Telemark

120 165

137 768

-17 603

-106

Aust-Agder

86 740

87 821

-1 081

-11

Vest-Agder

104 358

130 162

-25 804

-163

Rogaland

349 612

306 848

42 764

112

Hordaland

442 104

354 361

87 743

200

Sogn og Fjordane

65 593

95 296

-29 703

-277

Møre og Romsdal

86 488

195 250

-108 762

-446

Sør-Trøndelag

184 152

214 817

-30 665

-115

Nord-Trøndelag

50 987

107 875

-56 888

-446

Nordland

125 699

208 424

-82 725

-348

Troms

110 242

129 886

-19 644

-130

Finnmark

63 933

67 316

-3 383

-46

Hele landet

3 712 481

3 712 481

0

0

7. Revidert nasjonalbudsjett 2003

Rammetilskudd
Regjeringen fikk tilslutning til enkelte mindre justeringer i rammetilskuddene for 2003 som var foreslått i St.prp. nr. 65.

Skolefritidsordningen
Antall barn i skolefritidsordningen er høyere enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett for 2003. Bevilgningen over kap. 221, post 63 Tilskudd til skolefritidsordninger er derfor økt med 6,5 millioner kroner for våren 2003. Tilskuddet inngår i forsøk med rammefinansiering av øremerkede tilskudd. Kap. 571 post 68 Forsøk med rammefinansiering av øremerkede tilskudd er derfor økt med 500 000 kroner for våren 2003.

Tilskudd til skolefritidsordninger er vedtatt innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra 1. august 2003. Som følge av det økte barnetallet i skolefritidsordningen er bevilgningen på kapittel 571, post 60 Rammetilskudd til kommuner økt med 5,7 millioner kroner for høsten 2003.

Den kommunevise fordelingen av økningen på 5,7 millioner kroner på kap. 571, post 60 er vist på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider for kommuneøkonomi. For omtale av hvordan økningen er lagt inn henvises det til tabell B, i den revidert utgaven av Grønt hefte for 2003. Økningen på post 60 vil utbetales i forbindelse med utbetalingen av rammetilskudd i juli måned.

Øremerkede tilskudd
Når det gjelder bevilgningsendringer i øremerkede tilskudd, vises det til vedlegg.

Kommunenes merutgifter som følge av økte strømpriser
Stortinget bevilget i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 41 (2002-2003) 130 millioner kroner over kap. 571.64 for å dekke opp for kommunenes merutgifter som følge av økte strømpriser. I St.prp. nr. 65 ble beløpet foreslått redusert til 100 millioner kroner. Stortinget sluttet seg til den foreslåtte reduksjonen.

I brev 23.6.03 fra departementet til fylkesmennene er fylkesvis fordeling av rammen på 100 millioner kroner meddelt. I brevet er fylkesmennene bedt om å fordele fylkesrammen på kommunene.

8. Andre vedtak fattet av Stortinget

Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av de tilbudene som gis eldre døve og utarbeide en plan for utvikling av en tilfredsstillende eldreomsorg for denne gruppen.

Stortinget ber Regjeringa leggja fram for Stortinget ein nasjonal offensiv for IKT-basert tenesteutvikling.

Stortinget ber Regjeringen i budsjett for 2004 legge fram finansieringsordninger som sikrer at ingen unge uføre bor i alders- og sjukehjem mot sin vilje.

Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 utarbeide nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten og foreslå en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med de nasjonale retningslinjene.

9. Revidert Grønt hefte 2003

Vedlagt dette rundskrivet følger en revidert utgave av den beregningstekniske dokumentasjonen (Grønt hefte) som ble lagt fram i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2003 (rundskriv H-12/02). Årsaken til at det nå legges fram en revidert utgave av Grønt hefte er at rutinene for beregningen av innbyggertilskuddet er lagt om inneværende år. Fra og med 2003 baseres innbyggertilskuddet i inntektssystemet på befolkningstall per 01.01 i budsjettåret (i stedet for befolkningstall per 01.01 året før budsjettåret).

I tabell 1 i den reviderte utgaven av Grønt hefte vises det hvor mye mer/mindre den enkelte (fylkes)kommune vil få i innbyggertilskudd m/utgiftsutjevning, og anslag på hvor mye mer/mindre den enkelte (fylkes)kommune vil få i inntektsutjevnende tilskudd som følge av at innbyggertilskuddet baseres på befolkningstall per 01.01.03 (i stedet for befolkningstall per 01.01.02). Justeringen av innbyggertilskuddet m/utgiftsutjevning vil i sin helhet bli foretatt i forbindelse med utbetalingen av rammetilskudd i juli måned. Kommuner som tjener på bruk av nyere befolkningstall vil få et tillegg i innbyggertilskuddet, motsatt vil kommuner som taper få et fratrekk på innbyggertilskuddet.

Kommuner som taper vesentlig på bruk av nyere befolkningstall, og som har skatteinntekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet, vil i 2003 få kompensert tap utover 120 kroner per innbygger gjennom en økning av skjønnstilskuddet. I tabell 1 er det vist hvor mye den enkelte kommune får i kompensasjon. Kompensasjonen vil bli utbetalt ved utbetalingen av rammetilskudd i juli måned.

For nærmere omtale henvises det til den reviderte utgaven av Grønt hefte for 2003.

10. Statsbudsjettet 2004

Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner i 2004 legges fram onsdag 8. oktober (St.prp. nr. 1 (2003-2004)).


Med hilsen


Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør


Einar Bye
seniorrådgiverVedlegg (Exel-format)

Kopi m/vedlegg:
Kommunenes Sentralforbund
Finansdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Helsedepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Sosialdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet