Rundskriv H-16/04

Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2004

Kommunene
Fylkeskommunene

Rundskriv H-16/04

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2421-3 BED

29.06.2004

Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2004

Forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning § 13-5 angir de forutsetninger som skal benyttes for beregningen av netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnad. Forutsetningene er ikke eksplisitt tallfestet i bestemmelsen, men angir henvisning til tidsserier og parametere som skal benyttes. Kommunal- og regionaldepartementet legger fortsatt til grunn at bruk av beregningsforutsetninger samordnes for å sikre lik praksis i aktuarberegningene, slik at kravet til sammenlignbarhet ivaretas. Det forutsettes derfor at statistikkildene som nevnt i dette rundskrivet benyttes ved beregning av netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnad for regnskapsåret 2004.

Det foreliggende rundskriv erstatter avsnitt A (om økonomiske og aktuarmessige beregningsforutsetninger) i rundskriv H-17/03 fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet vil presisere at det er den enkelte kommunes og fylkeskommunes ansvar å påse at korrekte forutsetninger legges til grunn for beregning av pensjonsforpliktelse mv. etter regnskapsforskriften § 13.

Økonomiske forutsetninger – statistikkilder og tidsserier

Forventet lønnsvekst -

Forventet årlig lønnsvekst skal settes lik gjennomsnittlig årlig lønnsvekst (uvektet) for ansatte i kommunal sektor de 10 foregående år. Kilden for lønnsstatistikk i kommunal sektor er PAI-registeret for lønns- og personalstatistikk i kommunesektoren. Registeret er administrert av KS. For regnskapsåret 2004 skal følgende tidsserie legges til grunn for beregning av det uvektede gjennomsnittet for siste 10 år 1)>:

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2,4%

2,8%

4,4%

3,9%

5,9%

5,0%

4,0%

3,5%

6,0%

4,4%

1) >Tabellen viser årslønnsveksten, dvs den prosentvise økningen i gjennomsnittslønnen fra året før, jf. PAI-registeret.

Tidsserien gir en gjennomsnittlig årlig lønnsvekst (uvektet) for ansatte i kommunal sektor de 10 foregående år på 4,23%.

Det skal ikke nyttes særskilte forutsetninger for grupper av arbeidstakere, heller ikke når gruppen inngår i særskilt pensjonsordning. Dette innebærer at forventninger om framtidig årlig lønnsvekst settes lik for alle grupper.

Forventet G- og pensjonsregulering -

Forventet regulering av grunnbeløpet i Folketrygden (samt forventet regulering av pensjoner) skal settes lik gjennomsnittet av de årlige reguleringer (uvektet) de 10 foregående år. Kilden for utviklingen i grunnbeløpet er Stortingets årlige vedtak om trygdeoppgjøret. For regnskapsåret 2004 skal følgende tidsserie legges til grunn for beregning av det uvektede gjennomsnittet for siste 10 år 2)>:

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2,1 %

2,7 %

4,0 %

3,9 %

5,7 %

4,5 %

4,2 %

4,6%

5,2%

5,1%*

2)> Tabellen viser den prosentvise økningen i det gjennomsnittlige grunnbeløpet fra året før, jf. tabell 1.1 i vedlegg 1 i St.prp. nr. 73 (2002-03) Om trygdeoppgjøret for 2003, samt Stortingets vedtak nr. 606, jf.Innst. S. nr. 284 (2002-2003).

Tidsserien gir et gjennomsnittlig årlig G-beløp (uvektet) de 10 foregående år på 4,2%.

*Beløpet er ifht rundskriv H-17/03 rettet opp fra 4,6% til 5,1%.

Diskonteringsrente – risiko fri rente

Ved beregning av nåverdi av pensjonsforpliktelser skal diskonteringsrenten settes lik risikofri rente. I merknaden er det angitt at med risikofri rente menes norske 10-års statsobligasjoner. Fra og med regnskapsåret 2003 er det lagt til grunn at gjennomsnittet for 10-årsrenten for de siste 10 år benyttes. Kilden for risikofri rente er Norges Banks rentestatistikk. For regnskapsåret 2004 er følgende tidsserie den relevante serien for beregning av det uvektede gjennomsnittet for siste 10 år 3)>:

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

7,46 %

7,43 %

6,78 %

5,89 %

5,40 %

5,52 %

6,22 %

6,24 %

6,38 %

5,04%

3)> Tabellen viser den prosentvise økningen i det gjennomsnittlige grunnbeløpet fra året før, jf. tabell 1.1 i vedlegg 1 i St.prp. nr. 73 (2002-03) Om trygdeoppgjøret for 2003, samt Stortingets vedtak nr. 606, jf.Innst. S. nr. 284 (2002-2003).

Tidsserien gir en gjennomsnittlig (uvektet) 10-årsrente de siste 10 år på 6,24%

Avkastning

Forventet avkastning skal settes lik risiko fri rente pluss 1%-poeng; 7,24 %.

Aktuarmessige forutsetninger

Forutsetninger om døds- og uføreutvikling, AFP-uttak og frivillig avgang skal bestemmes ut fra anerkjente metoder. Dette innebærer at forutsetningene skal være realistiske for den enkelte kommune eller fylkeskommune, og være tilpasset den enkelte kommunes eller fylkeskommunes egne erfaringer med uførehyppighet, AFP-uttak og frivillig avgang. Forutsetningene som benyttes bør være vurdert etter Kredittilsynets oppfordringer til livselskapene om å revurdere uføretariffene til reelle forhold. Aktuar må opplyse om hvilket tabellverk/forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjonsforpliktelsen. Avvik fra tabellverk/forutsetninger, eller endringer av tabellverk/forutsetninger mellom år, må begrunnes. Forutsetninger benyttet for AFP-uttak og frivillig avgang før oppnådd pensjonsalder bør også oppgis.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Christensen
underdirektør

Kopi til:
Fylkesmenn
Revisjonsenhetene

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving NKK
Norges Kommunerevisorforbund NKRF
Kommunenes Sentralforbund KS

Statistisk Sentralbyrå SSB

Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH
Kommunal Landspensjonskasse KLP
Statens Pensjonskasse SPK
Gjensidige NOR Forsikring
Sparebank1 Livsforsikring AS
Storebrand Livsforsikring AS
Vital Forsikring ASA