Rundskriv H-17/04

Kommuneproposisjonen 2005 og revidert nasjonalbudsjett 2004 - Informasjonsrundskriv

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Nr.

Vår ref

Dato

H-17/04

04/324-5

30.06.2004

Kommuneproposisjonen 2005 og revidert nasjonalbudsjett 2004 – Informasjonsrundskriv

Dette rundskrivet redegjør for Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2005 (St.prp. nr. 64 for 2003-2004), jf. Innst. S. nr. 255 (2003-2004) fra Stortingets kommunalkomite. I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2004 la regjeringen fram forslag til bevilgningsendringer for 2004 i St.prp. nr. 63 (2003-2004), jf. Innst. S. nr. 250 (2003-2004) fra Stortingets finanskomite. Stortinget fattet vedtak om disse sakene 17. og 18. juni 2004.

Innstillingene fra kommunalkomiteen og finanskomiteen, referat fra stortingsdebattene 17. og 18. juni (inkl. resultat av votering over framsatte forslag) er tilgjengelig på Stortingets nettsider www.stortinget.no.

Rundskrivet omhandler i første rekke saker hvor det er endringer i forhold til regjeringens forslag i kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett, samt supplerende opplysninger.

1. Inntektsrammen for kommunesektoren i 2005

I kommuneproposisjonen la regjeringen opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 2 og 2 ½ milliarder kroner i 2005 (om lag 1 prosent). Det ble lagt til grunn at mellom ¾ og 1½ milliarder kroner av den samlede inntektsveksten skulle være frie inntekter. Dette tilsvarer en realvekst i de frie inntektene på mellom ½ og 1 prosent.

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen sluttet flertallet seg til den foreslåtte inntektsmålsettingen.

Utgangspunktet for beregning av inntektsvekst i 2005 er anslaget på kommunesektorens inntekter i 2004 som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2004. Dersom anslått inntektsvekst for 2004 endres i statsbudsjettet til høsten, så kan vekstmålsettingen for 2005 bli endret.

Regjeringens endelige forslag til inntektsramme for kommunesektoren legges fram i statsbudsjettet for 2005, som legges fram onsdag 6. oktober (St.prp. nr. 1 (2004-2005)).

2. Selskapsskatt/inntektsutjevning

Stortingsbehandlingen innebærer tilslutning til at en andel av selskapsskatten tilbakeføres til kommunene fra 2005, men Stortinget ber om nærmere utredning av ulike alternativer til innfasing og innretting av selskapsskattereformen for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Departementet tar sikte på å legge fram en egen sak for Stortinget om selskapsskatt/inntektsutjevning i oktober.

3. Innlemming av øremerkede tilskudd

Stortinget ga tilslutning til delvis innlemming av vertskommunetilskuddet i 2005. Det innebærer innlemming av den delen av tilskuddet som tilsvarer nivået på kriteriet for psykisk utviklingshemmede over 16 år i inntektssystemet (om lag 435 millioner kroner).

I Innst.S. nr. 255 viser regjeringspartiene og FrP til forslaget om å overføre 84 millioner kroner til inntektssystemet som følge av reduksjonen i antall psykisk utviklingshemmede som omfattes av vertskommunetilskuddet. I kommuneproposisjonen er det ikke vurdert om disse midlene skal inngå i overgangsordningen i inntektssystemet. Dette spørsmålet vil bli vurdert nærmere i St.prp. nr. 1.

Øvrige innlemmingsforslag i kommuneproposisjonen ble forkastet.

4. Skjønnsrammen 2005 (inkl. kompensasjon til Sør-Trøndelag fylkeskommune)

I kommuneproposisjonen var det foreslått en samlet skjønnsramme for 2005 på 3 988 millioner kroner. Ved stortingsbehandlingen ble følgende vedtatt:

Stortinget ber Regjeringen gi en endelig kompensasjon til Sør-Trøndelag fylkeskommune med til sammen 55 millioner kroner gjennom skjønnsmidler i 2004 og 2005.

Vedtaket gjelder kompensasjon for uttrekk knyttet til kapitalkostnader ved RIT2000-utbyggingen.

I denne sammenheng ble skjønnsrammen for 2005 økt med 30 millioner kroner, dvs. at samlet skjønnsramme for 2005 er 4 018 millioner kroner.

5. Transport av helsepersonell

Fra 1. januar 2004 ble den såkalte syketransportreformen gjennomført. Dette innebar at ansvaret for transport av helsepersonell ble overført fra trygdeetaten til regionale helseforetak og kommunene, samt at ansvaret for pasienters reiseutgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling ble overført fra trygdeetaten til de regionale helseforetakene. Tilskuddet til transport av helsepersonell til kommunene ble innlemmet i inntektssystemet fra 2004. På bakgrunn av reaksjoner fra flere kommuner (særlig kystkommuner), tok Helsedepartementet initiativ til en ny gjennomgang av regnskapsopplysningene.

Rikstrygdeverket har på oppdrag fra Helsedepartementet gjennomgått den inngående fordelingen på nytt. De nye kvalitetssikrede tallene viser endringer i fordelingen for vel 70 kommuner. Den nye fordelingen ligger til grunn for overgangsordningen (tabell B1) i inntektssystemet (revidert grønt hefte). I kommuneproposisjonen ble det varslet at departementet vil kompensere de kommuner som taper vesentlig på systemvirkningene som følge av innlemmingen av tilskuddet til transport av helsepersonell. Departementet vil med dette kompensere kommuner for tap utover 100 kroner per innbygger det første året knyttet til innlemmingen av tilskuddet til transport av helsepersonell.

Den nye inngående fordelingen vil medføre at 16 kommuner vil få redusert rammetilskuddet med til sammen 7,7 millioner kroner fra juli måned, jf. kolonne 3 i vedlegg 1. Det er ikke grunn til å anta at de berørte kommunene i særlig grad har hatt forutsetninger for å forutse denne situasjonen. Departementet vil på denne bakgrunn kompensere fullt ut gjennom ekstra skjønn de kommuner som taper på den nye inngående fordelingen i revidert grønt hefte.

De kommuner som både taper på systemvirkningene og virkningene av ny inngående fordeling, vil bare bli kompensert for virkningene av ny inngående fordeling. De berørte kommunene vil få utbetalt det ekstra skjønnet på juliterminen av rammetilskuddet.

I vedlegg 3 er vist kommunevis kompensasjon over skjønnet.

6. Revidert nasjonalbudsjett 2004

Rammetilskudd

Regjeringen fikk tilslutning til enkelte justeringer i rammetilskuddene for 2004 som var foreslått i St.prp. nr. 63.

I vedlegg 1 er vist kommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet. Rammetilskuddet til kommunene er økt med netto 142,8 millioner kroner.

I vedlegg 2 er vist fylkeskommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet. Rammetilskuddet til fylkeskommunene er økt med netto 37,5 millioner kroner.

Endringene i rammetilskudd er omtalt i det følgende. Alle endringer er foretatt i innbyggertilskuddet (kapittel 571 post 60 for kommunene og kapittel 572 post 60 for fylkeskommunene). Endringsbeløpet utbetales i sin helhet på juli-utbetalingen av rammetilskuddet.

Revidert Grønt hefte for 2004 legges fram i månedskiftet juni/juli. Årsaken til at det legges fram en revidert utgave av Grønt hefte, er at rutinene for beregning av innbyggertilskuddet i inntektssystemet ble lagt om fra 2003. Innbyggertilskuddet beregnes nå på grunnlag av befolkningstall per 01.01 i budsjettåret (i stedet for befolkningstall per 01.01 året før budsjettåret).

Virkning på rammetilskuddet til kommunene av ny inngående fordeling av tilskuddet til transport av helsepersonell er innarbeidet i vedlegg 1 (jf. omtalen i pkt. 5).

Gevinst/tap ved bruke av nyere befolkningstall er innarbeidet i vedlegg 1 og 2.

El-avgift

På grunn av fritak for el-avgift for offentlig sektor fra 1. januar 2004, ble rammetilskuddet til kommunesektoren redusert med 420 millioner kroner. Bevilgningen økes tilsvarende halvårsvirkning for 2. halvår 2004 (210 millioner kroner), siden offentlig sektor igjen skal betale avgift. Rammetilskuddet til kommunene økes med 168 millioner kroner, og rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 42 millioner kroner. Midlene fordeles etter samme prinsipp som uttrekket ble foretatt etter i St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Grunnskoleopplæring i institusjoner

Tilskuddet til grunnskoleopplæring i institusjoner (kap. 221, post 61 på Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett) ble innlemmet i rammetilskuddet til kommuner i 2004. Det ble lagt opp til at bevilget beløp i 2003 ble fordelt på kommunene etter antall innbyggere i aldersgruppen 6-15 år. Dette innebar at bevilgningen på 35 millioner kroner, som til og med 2003 ble gitt til et fåtall fylkeskommuner og kommuner, skulle fordeles på samtlige kommuner fra 2004. Til grunn for dette opplegget lå at institusjonene og institusjonskommunene skulle motta gjesteelevsoppgjør fra elevenes hjemkommuner.

Etter forslag i St.prp. nr. 63, har Stortinget sluttet seg til en mer gradvis tilpasning til inntektssystemets kriterier. Storparten av midlene overføres til fylkeskommunen som ansvarlig instans. Berørte kommuner og fylkeskommuner vil i 2004 få tildelt midler med utgangspunkt i bevilget beløp for 2003. Midlene legges inn i overgangsordningen, det vil si at 80 prosent fordeles etter fjorårets fordeling og 20 prosent etter inntektssystemet kriterier.

Endringen innebærer en omfordeling av 32,2 millioner kroner fra kommunene til fylkeskommunene. Beløpet trekkes ut av rammetilskuddet til kommunene og legges inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Restbeløpet på 2,8 millioner kroner 1)> fordeles til kommunene.

Skatteoppkreverfunksjonen

Oppgavene med kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen overføres til staten fra 1. juli 2004. Som følge av denne oppgaveendringen ble kommunene trukket for i alt 18 millioner kroner i statsbudsjettet for 2004. Helårsvirkningen var beregnet til 36 millioner kroner.

På grunnlag av nye beregninger er helårsvirkningen av oppgaveendringen nå anslått til 29 millioner kroner, dvs. 7 millioner kroner mindre enn anslått i St.prp. nr. 1. Dette innebærer at 3,5 millioner kroner tilbakeføres rammetilskuddet for 2004. I tillegg kompenseres kommunene med en engangsbevilgning på 3,5 millioner kroner for at kommunerevisjonen skal sluttføre revisjonen av skatteregnskapene for perioden 1.1-30.6.04 innen 15.8.04.

På dette grunnlag økes rammetilskuddet til kommunene med 7 millioner kroner. Midlene fordeles etter samme prinsipp som uttrekket ble foretatt etter i St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Sletting av gjeld i fylkeskommunene - reduserte kapitalkostnader m.v.

Stortinget vedtok økt tilskudd til gjeldsslette i forbindelse med barnevern-, familievern- og rusreformen. Når fylkeskommunene sletter gjeld i forbindelse med disse reformene, vil behovet for inntekter til å dekke rentekostnader knyttet til gjelden bli redusert. Forholdet til avskrivninger ble allerede ivaretatt i det opprinnelige uttrekket i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Rammetilskuddet til fylkeskommunene reduseres derfor med 1,65 millioner kroner i 2004 (½ års effekt) og ytterligere 1,65 millioner kroner i 2005. Det er lagt til grunn en utlånsrente fra Kommunalbanken med fem års binding på 3,5 prosent. Trekket fordeles etter kostnadsnøkkelen.

I forbindelse med barnevern-, familievern- og rusreformen har seks fylkeskommuner en restlånegjeld eksklusive ubrukte lånemidler per 31.12.03 som er lavere enn tidligere bevilget og utbetalt gjeldsslettetilskudd (jf. omtale i St.prp. nr. 63, budsjettkapittel 574). Dette innebærer at det må foretas en korreksjon i gjeldssletten for disse fylkeskommunene på samlet 5,804 millioner kroner. Korreksjonen foretas i rammetilskuddet til de berørte fylkeskommunene. Rammetilskuddet reduseres med 5,804 millioner kroner som følge av dette.

Fordelingen av samlet trekk i fylkeskommunenes rammetilskudd på 7,454 millioner kroner knyttet til barnevern-, familievern- og rusreformen er vist i vedlegg 2, kolonne 6. Stortinget vedtok økt tilskudd til gjeldsslette i forbindelse med spesialisthelsetjenestereformen. Når fylkeskommunene sletter gjeld i den forbindelse, vil behovet for inntekter til å dekke kapitalkostnader knyttet til gjelden bli redusert tilsvarende. Rammetilskuddet til fylkeskommunene reduseres derfor med 2,5 millioner kroner i 2004 (½ års effekt) og ytterligere 2,5 millioner kroner i 2005. Det er lagt til grunn en utlånsrente fra Kommunalbanken med fem års binding på 3,5 prosent og 40 års løpetid. Trekket fordeles etter kostnadsnøkkelen (jf. vedlegg 2, kolonne 5).

Når det gjelder fylkesvis fordeling av endringer i tilskudd til sletting av gjeld for spesialisthelsetjenesten og barnevern, rus og familievern, vises det til eget brev fra departementet til fylkeskommunene 26. mai.

Lade behandlingssenter / Akuttinstitusjonen i Oslo

Sør-Trøndelag fylkeskommune trekkes 3 millioner kroner knyttet til Lade behandlingssenter. Oslo kommunes inntektsramme reduseres med 23,7 millioner kroner knyttet til Akuttinstitusjonen. Det vises til nærmere omtale i St.prp . nr. 63, budsjettkapittel 572.

Øremerkede tilskudd

Når det gjelder bevilgningsendringer i øremerkede tilskudd, vises det til vedlegg 4.

Med hilsen


Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Einar Bye
seniorrådgiver


Fotnote:

1)> I St.prp. nr 63 er det feilaktig oppgitt 3,5 millioner kroner

Vedlegg (PDF-format) :

  1. Rammetilskudd til kommunene i 2004 etter revidert nasjonabudsjett
  2. Rammetilskudd til fylkeskommunene i 2004 etter revidert nasjonalbudsjett
  3. Transport av helsepersonell
  4. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2004Kopi m/vedlegg:

Kommunenes Sentralforbund
Finansdepartementet
Helsedepartementet
Sosialdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet