Rundskriv H-19/02

Statsbudsjettet 2004 - behandling og samordning av samiske saker

Statsbudsjettet 2004 – behandling og samordning av samiske saker.

Til
Samtlige departementer og
Statsministerens kontorNr.

Vår ref

Dato

H-19/02

02/6118

.12.2002


Statsbudsjettet 2004 – behandling og samordning av samiske saker

Kommunal- og regionaldepartementet har det overordnede samordningsansvar for statens samepolitikk, mens det faglige ansvaret ligger i det enkelte fagdepartement. Det er det enkelte fagdepartement som har ansvaret for å følge opp samiske saker innenfor sitt politikkområde, jf. St meld. nr. 33 (2001-2002), side 19. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departementene og som Sametinget forvalter.

Sametingets budsjettforslag for 2004 er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Forslaget følger vedlagt for oppfølging i departementene. Vedtaket fins også på www.samediggi.no under saksliste til Sametingets samling 25.-29. november 2002 (sak 44/02).

I dette rundskrivet gir Kommunal- og regionaldepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2004, og omtaler følgende temaer:

 1. Forholdet til Sametinget
 2. Samordningsutvalget for samiske spørsmål
 3. Innspill til regjeringens budsjettkonferanser
 4. Omtale i Kommunal- og regionaldepartementets St prp nr 1
 5. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
 6. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet
 7. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
 8. Oppsummering av frister for arbeidet med samiske saker

Forholdet til Sametinget

Regjeringens forhold til Sametinget beskrives i samarbeidsregjeringens samepolitiske plattform, jf. St. meld. nr. 33 (2001-2002), side 13. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjering og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, er det viktig at departementene og Sametinget har en god dialog og tilstrekkelige rutiner i forbindelse med overføring av myndighet, og at det er en felles forståelse mellom partene om forutsetningene for overføringene. Regjeringen vil også legge vekt på å gi Sametinget rammer som gjør det mulig å utvikle en selvstendig politikk på de områder som er overført, jf St meld. nr. 33, side 19.

Sametingets vedtak for statsbudsjettet 2004 ble behandlet i plenumsmøtet i november 2002. Sametingets vedtak omhandler også samiske tiltak og ordninger som ikke er underlagt Sametingets forvaltning, og omtaler således de fleste tiltak som vil være aktuelle å vurdere når det gjelder samiske forhold. Vi viser i denne sammenheng til møtet 4. desember 2002, der Sametingets endelige budsjettvedtak ble gjennomgått av Sametingets administrasjon for å klargjøre spørsmål knyttet til Sametingets budsjettvedtak.

Kommunal- og regionalministeren inviterer hvert år Sametinget til møte hvor mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag drøftes. Det har de siste årene vært avholdt tilsvarende budsjettmøter med en rekke ministre. Dette er viktige møter i dialogen mellom regjeringen og Sametinget. I forbindelse med statsbudsjettet for 2003 ble det avholdt et møte 11.2.2002 der sametingspresidenten og statsrådene fra BFD, HD, KKD, UFD og KRD deltok. Det vil bli avholdt et nytt møte med sametingspresidenten og berørte statsråder 15. januar 2003 i Kommunal- og regionaldepartementet. Det er sendt ut invitasjon til dette møtet i brev av 21. november 2002 fra kommunal- og regionalministeren.

Samordningsutvalget for samiske spørsmål

Samordningsutvalget for samiske spørsmål vil ha en viktig rolle i den videre behandlingen og samordningen av samiske saker i budsjettsammenheng. Det vil bli sendt egne innkallinger til disse møtene.

Satsningsforslag

Erfaring viser at nye tiltak som det er ønskelig å gjennomføre på det samepolitiske området, ofte kan være tiltak av begrenset økonomisk omfang, men likevel vanskelig å finne rom for innen eksisterende rammer. Det er derfor tidligere besluttet at samiske saker skal fremmes samlet til Regjeringens budsjettkonferanser. Hensikten med dette er å kunne se satsningen på samepolitiske tiltak under ett. Dette innebærer at forslag fra alle departementene som gjelder samiske formål presenteres av kommunal- og
regionalministeren som har samordningsansvaret for samiske saker. Det understrekes at den enkelte fagstatsråd med dette ikke er unntatt ansvaret for tiltak innen eget fagområde.

Vi ber derfor om at departementene orienterer Kommunal- og regionaldepartementet om eventuelle nye satsningsforslag som gjelder samiske formål innen 24. januar 2003. Vi viser for øvrig til at vi vil invitere til bilaterale møter mellom Kommunal- og regionaldepartementet og enkelte departementer, der vi vil gå nærmere inn på spørsmål knyttet til bl.a. satsningsforslag.

Omtale i Kommunal- og regionaldepartementets St prp nr 1

Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon gir en kort og samlet framstilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål under programkategori 13.40 Samiske formål. Omtalen skal synliggjøre hvilke departementer som bevilger midler til Sametinget og samiske formål. Bidragene fra departementene skal helt kort – opptil 700 tegn – beskrive hovedtrekkene i bevilgninger til samiske formål i 2004. Fristen for å levere bidrag er 1. august 2003.

Publikasjon om bevilgninger til samiske formål

Kommunal- og regionaldepartementet har de fem siste årene lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet. Dette vil bli gjort også for statsbudsjettet 2004. Publikasjonen utgis på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departementenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposisjonene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det samepolitiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

 • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
 • Målsetningen med bevilgningen
 • Regnskapstall/rapport for 2002, bevilgning for 2003 og forslag for 2004

Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2003-budsjettet (rundskriv H-11/02). Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 1. september 2003.

Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet

Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør kommunal- og regionalministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Departementene bes derfor utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Kommunal- og regionaldepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Pressemeldingene legges ut på ODIN og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Vi vil komme tilbake til dette i en egen henvendelse.

Tildelingsbrev til Sametinget - retningslinjer

Sametinget som samepolitisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Fra 1999 er Sametinget gitt unntak fra bevilgningsreglementets § 4 om bruttobudsjettering og får sin bevilgning fra BFD, KKD, KRD, MD og UFD over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Unntaket fra bevilgningsreglementets § 4 bekreftes gjennom Stortingets årlige budsjettvedtak.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Økonomireglementet for staten og Finansdepartementets funksjonelle krav til økonomireglementet, med de tilføyelser og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Sametinget, og Finansdepartementets rundskriv av 10.12.1998 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-11/98).

Vi gjør oppmerksom på at overføring av en nettobevilgning (til en 50-post) til Sametinget ikke regnes som tilskudd, og at det derfor ikke skal vises til bevilgningsreglementets § 17 (jf. R-11/98, punkt 4).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fagdepartementenes utkast til tildelingsbrev til Sametinget for statsbudsjettet 2004 forelegges Kommunal- og regionaldepartementet til uttalelse. Kommunal- og regionaldepartementets tildelingsbrev til Sametinget vil bli forelagt berørte fagdepartementer.

Oppsummering av frister

Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Kommunal- og regionaldepartementet. Tekstbidrag bes levert på diskett.

Vi ber departementene oppgi navn på kontaktperson og e-postadresse til førstekonsulent Nancy V. Olsen, tlf 47186, nancy-vibeke.olsen@krd.dep.no

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rundskrivet, ta kontakt med førstekonsulent Nancy V. Olsen eller avdelingsdirektør Ninni Kate Rognli, tlf 47096, ninni-kate.rognli@krd.dep.no

Desember/januar

Bilaterale møter mellom Kommunal- og regionaldepartementet og aktuelle departementer

15. januar 2003

Budsjettmøte mellom sametingspresidenten og statsråder

24. januar 2003

Satsningsforslag som gjelder samiske formål

1. august 2003

Kort bidrag til Kommunal- og regionaldepartementets St. prp. nr. 1 (2003-2004)

1. september 2003

Bidrag til publikasjonen ”Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2004”

September 2003

Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor ”Om statsråd” (B-0501) punkt 6.4 når det gjelder unntak fra offentlighetsloven og taushetsplikt i budsjettsaker.

Med hilsen

Petter Drefvelin e.f.
ekspedisjonssjef

Ninni Kate Rognli
avdelingsdirektør

1 vedlegg

Kopi: Sámediggi-Sametinget, Kautokeinoveien 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok