Rundskriv H-20/02

Lovlighetskontroll og klagesaksbehandling - ny delegasjon av fullmakter fra KRD. Se også H-25/92 og H-6/95.

Fylkesmennene

Nr.

Vår ref

Dato

H-20/02

20.12.02

Lovlighetskontroll og klagesaksbehandling – ny delegasjon av fullmakter fra KRD

Som kjent skal de statlige utdanningskontorene integreres i fylkesmannsembetene fra 01.01.03. Som en konsekvens av dette vil fylkesmannen fra samme dato få overført de faglige fullmakter som Kommunal og regional departementet tidligere har delegert til statens utdanningskontor.

I Kongelig resolusjon av 18. desember 1992 er det bestemt at KRD gis fullmaker til å treffe avgjørelser som er tillagt Kongen etter lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992. Resolusjonen omhandler også departementets myndighet etter forvaltningslovens § 28, 2.ledd. KRD gis samtidig fullmakter til å delegere sin myndighet.

I rundskriv H-25/92 av 01.06.93 (revidert versjon av H-25/92 av 23.12.92) er statens utdanningskontor delegert myndighet etter kommuneloven til å utøve lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 med kommuner og fylkeskommuner. Myndigheten er begrenset til avgjørelser i medhold av de lover som forvaltes av (den gang) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. I samme rundskriv blir også utdanningskontoret delegert myndighet til å behandle forvaltningsklage etter forvaltningsloven § 28, 2.ledd over kommunale og fylkeskommunale enkeltvedtak i medhold av lover som (den gang) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet forvaltet. Disse delegasjonene faller bort fra 01.01.03, ut over dette gjelder ovennevnte rundskriv i sin helhet.

Fylkesmannen gis fra 01.01.03 fullmakt til å utføre lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 med kommunale og fylkeskommunale avgjørelser i medhold av lover som forvaltes av Utdannings- og forskningsdepartementet. Fylkesmannen delegeres også fullmakt til å behandle forvaltningsklage etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd over kommunale og fylkeskommunale enkeltvedtak i medhold av lover som forvaltes av Utdannings- og forskningsdepartementet

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Oddny Ruud Nordvik
førstekonsulent

Kopi: Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Statens utdanningskontor.