Rundskriv H-32/03

Norskopplæring for voksne innvandrere - personkrets som utløser statstilskudd i 2004

Ansvaret for norskopplæring for voksne innvandrere overføres fra Utdannings- og forskningsdepartmentet (UFD) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) med virkning fra 1. januar 2004. Rundskriv H-32/03. (08.12.2003)

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Fjernundervisningsinstitusjonene
Studieforbundene
Folkehøgskolene

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3938-3 AFO

4.12.03

Rundskriv H-32/03: Norskopplæring for voksne innvandrere - personkrets som utløser statstilskudd i 2004

Ansvaret for norskopplæring for voksne innvandrere overføres fra Utdannings- og forskningsdepartmentet (UFD) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) med virkning fra 1. januar 2004. Norskopplæringen er lagt til Innvandringsavdelingen i departementet. Som en konsekvens av omleggingen er statstilskuddet til norskopplæring for voksne innvandrere for 2004 flyttet over til KRDs budsjett og finnes nå på kap 521, post 61. UFD skal fortsatt ha det pedagogiske ansvaret for opplæringen, det vil blant annet si ansvaret for arbeid med læreplan og språkprøver.

Ved behandling av statsbudsjettet for 2004 besluttet Stortinget at enkelte grupper fra 1. januar 2004 ikke lenger skal utløse statstilskudd for norskopplæring. Formålet med dette rundskrivet er å redegjøre for hvilke grupper det dreier seg om.

Hovedregler for personkrets som utløser statstilskudd for norskopplæring

De generelle reglene for hvem som utløser tilskudd til norskopplæring, slik de er beskrevet i UFDs rundskriv F – 094 – 98, vil gjelde også fremover. Vedkommende må være over 16 år og ha behov for grunnleggende opplæring i det norske språk. Videre må personen ha en tillatelse for opphold i Norge som varer mer enn tre måneder. Utdanningssøkende utløser ikke tilskudd til norskopplæring. Personale ved ambassader og konsulater og personale med utenlandsk arbeidsgiver, som har tidsbegrensede oppdrag i Norge, utløser ikke statstilskudd. Det samme gjelder andre voksne i disse familiene.

Fra 1.1.2003 utløser heller ikke asylsøkere statstilskudd for norskopplæring. Som kjent er det gjort unntak for asylsøkere under 18 år, og for personer som har fått positivt vedtak om opphold, men fortsatt bor i mottak i påvente av bosetting i en kommune. Dette er omtalt i rundskriv F- 38-02 fra UFD.

Personkrets som fra 1.1.2004 ikke lenger utløser statstilskudd

I tillegg til gruppene over, er det fra 01.01.2004 enkelte nye grupper som ikke utløser statstilskudd for norskopplæringen. Det dreier seg om:

  • Nordiske borgere (dvs borgere av Sverige, Danmark, Finland og Island)
  • Personer med tillatelse gitt etter EØS/EFTA-regelverket
  • Personer som har tillatelse på grunnlag av et arbeidstilbud, innvilget etter 01.01.2003, og deres familiemedlemmer.

For å avklare om deltageren faller inn under ett av disse kriteriene, er det behov for å avklare vedkommendes utlendingsrettslige status. Det er opp til den enkelte deltager å dokumentere sin utlendingsrettslige status overfor kommunen. Hos de fleste vil dette fremgå fra reisedokumenter (pass eller lignende) eller egne dokumenter utstedt av utlendingsmyndighetene (politiet). I noen tilfeller kan det være nødvendig å se selve vedtaket om oppholds/arbeidstillatelse (fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda).

Hvis kommunene eller opplæringsinstitusjonene er usikre på om en person utløser statstilskudd, kan de henvende seg til fylkesmannen. Det er fylkesmannens oppgave å se til at tilskuddet forvaltes i tråd med de nye retningslinjene.

For personer som ikke lenger utløser statstilskudd for undervisning, gjelder dette uavhengig av om vedkommende allerede befinner seg i en opplæringssituasjon.

Kommunene står fritt til å tilby gratis norskopplæring til andre grupper enn de som utløser statstilskudd, når dette finansieres lokalt. I den grad kommunene eller voksenopplæringsinstitusjonene ønsker det, er det selvsagt anledning til å tilby opplæring i norsk mot betaling. Enkelte institusjoner tilbyr slik opplæring allerede.

Særlig om norske borgere

Norske borgere som mangler grunnleggende norskkunnskaper, vil i en overgangsperiode fremdeles utløse statstilskudd for norskopplæring. Imidlertid tar departementet sikte på å fase ut denne ordningen etter seks år.

Mer detaljert om personkretsen

Under følger en mer deltaljert gjennomgang av hvilke grupper som fra 01.01.2004 ikke utløser statstilskudd til norskopplæringen:

1. Nordiske borgere

Personer med svensk, dansk, finsk og islandsk statsborgerskap utløser ikke statstilskudd til norskopplæring. Statsborgerskap fremkommer av den enkeltes pass.

2. Personer med en tillatelse etter EØS-/EFTA-regelverket

Personer med en tillatelse etter EØS-/EFTA-regelverket vil fra 1.1.2004 ikke utløse statstilskudd til norskopplæring. Dette gjelder uavhengig av når vedkommende fikk sin tillatelse. Personer som har en slik tillatelse, vil ha et eget laminatkort som dokumenterer deres rett til opphold i Norge. En slik tillatelse er ikke limt inn i passet.

Som følge av EØS-avtalen mellom EU og Norge finnes det egne, forenklede regler som åpner for arbeids- og oppholdstillatelse i Norge for aktuelle grupper. I hovedsak er det borgere av EU-landene og EFTA-landene som kan søke om slik tillatelse. EU-landene er som kjent Frankrike, Italia, Hellas, Storbritannia, Irland, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Spania, Portugal, Luxembourg, Belgia og Østerrike, mens EFTA-landene er Liechtenstein, Sveits og Island. Fra 01.05.2004 år vil ytterligere ti land være medlemmer av EU. Det gjelder Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Malta og Kypros.

Imidlertid omfatter EØS/EFTA-regelverket også personer fra andre land som er i familie med en EØS/EFTA-borgere. Dermed kan det også hende at personer fra andre land har en tillatelse etter EØS-/EFTA-regelverket og slik omfattes av innskrenkningen.

Det er viktig å understreke at det er kun de som har fått tillatelse etter det særskilte EØS-/EFTA-regelverket som ikke lenger utløser statstilskudd til norskopplæring. Personer fra de aktuelle landene kan nemlig også få opphold etter det vanlige regelverket utlendingsregelverket, i den grad de oppfyller vilkårene. I så tilfelle vil tillatelsen med overveiende sannsynlighet være limt inn i passet (som en ’sticker’).

For eksempel kan en EØS-borger som er gift med norsk borger, ha en tillatelse etter det alminnelige utlendingsregelverket (familiegjenforening) og vil derfor fortsatt utløse statstilskudd for norskopplæring.

3. Personer med første gangs tillatelse på grunnlag av et arbeidstilbud, innvilget etter 1.1.2003

Det er mange ulike grupper som kan få en første gangs tillatelse med sikte på å ta opp arbeid i Norge. Disse gruppene listes i utlendingsforskriften §§ 3, 4, 4a, 5 og 5a. Arbeids- eller oppholdstillatelsen er en egen ’sticker’ (et klistremerke) som er limt inn i passet med henvisning til forskriftshjemmelen for vedtaket.

Flere av disse gruppene har heller ikke tidligere hatt rett til gratis norskopplæring, slik som personer med arbeidstillatelser for kun tre måneder. For noen viktige grupper vil det imidlertid være en endring. Dette gjelder blant annet personer som har opphold som spesialist og au-pair. De vil ikke lenger utløse statstilskudd til norskopplæring. Det avgjørende for alle er tillatelsen, slik den er limt inn i passet, der grunnlaget for opphold i Norge slås fast.

Det er viktig å være oppmerksom på tidsskillet som gjelder for denne gruppen. Personer som har tillatelse innvilget før 01.01.2003 vil utløse statstilskudd, mens de som har tillatelse innvilget etter 01.01.2003, ikke utløser statstilskudd til norskopplæring.

Det er personens første tillatelse for opphold i Norge som gjelder. Slik tillatelse må være gitt før 01.01.2003 for å utløse statstilskudd til norskopplæring. Ettersom slike tillatelser vanligvis gis med ett års varighet, vil mange aktuelle deltagere ha fått fornyelser innvilget etter 01.01.2003. Denne gruppen skal fremdeles utløse statstilskudd.

4. Personer som kommer i familiegjenforening til personer i gruppen over

Denne gruppen omfatter familie til personer som har en tillatelse på grunnlag av et arbeidstilbud (punkt 3 over). Deltakere som er kommet til landet som familiegjenforente, vil ha en tillatelse innvilget etter utlendingsforskriftens § 22, og i noen tilfelle også etter utlendingsforskriftens § 24. Ettersom det er hovedpersonens (den personen de kom til Norge for å være sammen med) tillatelse som avgjør om det gis statstilskudd, er det nødvendig å dokumentere hvilken tillatelse hovedpersonen besitter. Her gjelder reglene beskrevet under punkt 3 over.

Begrensningen gjelder kun familiemedlemmer, der ’hovedpersonen’ (den som har fått en tillatelse pga et arbeidstilbud i Norge) fikk sin første gangs tillatelse etter 01.01.2003. Personer som ankommer etter 01.01.2003 for å gjenforenes med ’hovedpersoner’ som har fått sin tillatelse tidligere, omfattes ikke av begrensningen.

Med hilsen

Thor Arne Aass e.f
ekspedisjonssjef

Barbro A. Bakken
avdelingsdirektør

1 vedlegg: faksimile av tillatelser

Kopi:
Utdannings- og forskningsdepartementet
Læringssenteret
VOX
Utlendingsdirektoratet