Rundskriv H-33/01

Endringer i statsborgerloven §§ 2a OG 8

Rundskriv om endringer i statsborgerloven.

Utlendingsdirektoratet
Fylkesmennene
Politidirektoratet
Politimestrene
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Den norske advokatforening

Den norske advokatforen

Nr.

Vår ref

Dato

H-33/01

01/1506

17.09.2001


Endringer i statsborgerloven §§ 2a OG 8

På bakgrunn av Stortingets behandling av Ot. prp. nr. 49 (2000-2001) og Innst. O. nr. 75 (2000-2001) fra Stortingets kommunalkomité er det ved lov 15. juni 2001 nr. 71 vedtatt endringer i statsborgerloven §§ 2a og 8. Endringene trer i kraft 1.10.2001.

1. Endringer i statsborgerloven § 2a

§ 2a ny ordlyd (endringene i kursiv):

”Barn under 18 år, som ikkje får norsk borgarrett etter §§ 1 eller 2, får norsk borgarrett etter faren såframt han har teke på seg farskapen i samsvar med reglane i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre § 4 eller farskapen er fastsatt ved dom, og faren var norsk borgar då barnet vart fødd. Dersom faren døydde før barnet vart fødd, men hadde teke på seg farskapen, eller farskapen seinare vert fastsett ved dom, er det avgjerande om faren var norsk borgar då han døydde. For farskap som fylgjer av utanlandsk lov gjeld reglane i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre § 67.

Det er eit vilkår at den eller dei som har foreldreansvaret for barnet, gjev inn skriftleg melding til den tenestemakta Kongen fastset. Barnet må samtykke i at slik melding vert gjeven inn dersom det har fylt 12 år.”

Endringene i statsborgerloven § 2a første ledd første punktum innebærer at det ikke lenger er noe krav om at mor og far til barnet ikke må ha vært gift med hverandre. Det viste seg at dette kravet i den opprinnelige bestemmelsen som ble satt i kraft fra 1.10.1999, fikk utilsiktede konsekvenser. Dette kravet er ved lovendringen fjernet.

I § 2a første ledd nytt siste punktum er det tatt inn en henvisning til farskap som følger av barneloven § 67. Tilføyelsen er gjort for å gjøre det klart at regelen i barneloven § 67 som gjelder farskap som følger av utenlandsk lov også får virkning i forhold til spørsmålet om statsborgerskap.

Meldinger etter § 2a skal behandles på samme måte som tidligere. Det vises til Justisdepartementets rundskriv G-75/99 som fortsatt skal gjelde med de endringer som følger av ny ordlyd i § 2a. Erverv av statsborgerskap etter ny § 2a gjelder meldinger innlevert etter 1.10.2001.

På bakgrunn av en del henvendelser til departementet finner vi grunn til å presisere at meldingsordningen etter § 2a også gjelder for personer som er født før bestemmelsen ble satt i kraft, og som på meldingstidspunktet ikke har fylt atten år. Norsk statsborgerskap etter § 2a inntrer fra det tidspunkt melding er innlevert, under forutsetning av at vilkårene for meldingen er oppfylt.

Som følge av at ordlyden i § 2a er endret, er det utarbeidet nytt skjema for melding om norsk statsborgerskap etter lovens §§ 1a og 2a. Skjemaet H-0054 fås ved henvendelse til Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning telefax 22 24 27 86, e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Tidligere skjema GP-7099/2 skal ikke lenger benyttes.

2. Endringer i statsborgerloven § 8

§ 8 ny ordlyd (endringene i kursiv):

”Norsk borgar som er født i utlandet, misser den norske borgarretten når han fyller 22 år såframt han før den tid aldri har budd i riket og heller ikkje har hatt tilhald her som tyder på samhøyrsle med Noreg, såframt han då ikkje vert utan borgarrett i noko land. Men søkjer ein slik borgar, før han fyller 22 år, om å få ha retten, kan Kongen eller den han gjev fullmakt la søkjaren få brev på det. Reglane i leden her gjeld ikkje såframt han har misst den norske borgarretten etter § 9 a andre leden første punktum.

Misser nokon norsk borgarrett etter denne paragrafen, misser likeeins borna hans den norske borgarretten som det har frå han, såframt barnet då ikkje vert utan borgarrett i noko land.”

Ved tilføyelsen i § 8 første ledd første punktum er det innført en regel om at man ikke taper statsborgerskap etter § 8 dersom man ved dette blir statsløs. Som regel vil personer som taper norsk statsborgerskap etter denne paragrafen ha et annet statsborgerskap i behold. Det har imidlertid vist seg at noen har blitt statsløse ved tap av det norske statsborgerskapet etter § 8. Ved lovendringen vil ikke statsløshet lenger kunne oppstå som følge av tap etter § 8.

I § 8 annet ledd er det foretatt kun en språklig endring ved at ordet ”vart” er endret til ”vert”.

Med hilsen

Thor Arne Aass e. f.
ekspedisjonssjef

Åge Knudsen
underdirektør