Rundskriv H-33/05

Om økning av gebyr for behandling av søknad om statsborgerskap

Justisdepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4020-2 JNH

14.12.05

Rundskriv H-33/05 om økning av gebyr for behandling av søknad om statsborgerskap

Kommunal- og regionaldepartementet har 13. desember 2005 vedtatt endringer i § 1 i forskrift 29. august 2003 nr. 1153 om gebyr for handsaming av søknad om riksborgarrett.

Endringen vil bli kunngjort i Lovdata og trer i kraft 1. januar 2006.

Endringen innebærer at gebyrbeløpet for søknad etter statsborgerloven blir med virkning fra 1. januar 2006 hevet fra 2000 kr til 2500 kr.

Med hilsen

Barbro A. Bakken e.f.
ekspedisjonssjef

Ahmad Ghanizadeh
underdirektør

1 vedlegg


Med virkning fra 1. januar 2006 gjøres følgende endring i forskrift av 29. august 2003 nr. 1153 om gebyr for handsaming av søknad om norsk riksborgarrett

§ 1 skal lyde:
§ 1. For handsaming av søknad om norsk riksborgarrett skal krevjast eit gebyr fastsett til 2.500 kr seinast samstundes med levering av søknaden. Plikta til å betale gebyr gjeld ikkje søknad om norsk riksborgarrett for barn under 18 år.