Rundskriv H-40/01

Statsbudsjettet 2003 - behandling og samordning av samiske saker

Rundskriv om behandling og samordning av samiske saker i statsbudsjettet 2003.

Til
Samtlige departementer og
Statsministerens kontorRundskriv H-40/01


Deres ref

Vår ref

Dato

01/6458

20.12.2001

Statsbudsjettet 2003 – behandling og samordning av samiske saker

Kommunal- og regionaldepartementet har det overordnede samordningsansvar for statens samepolitikk, mens det faglige ansvaret ligger i det enkelte fagdepartement. Det er det enkelte fagdepartement som har ansvaret for å følge opp samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departementene og som Sametinget forvalter.

Sametingets budsjettforslag for 2003 er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Forslaget følger vedlagt for oppfølging i departementene. Vedtaket fins også på www.samediggi.no under møtebøker, plenum november 2001 (sak 42/01).

I dette rundskrivet gir Kommunal- og regionaldepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2003, og omtaler følgende temaer:

 1. Forholdet til Sametinget i budsjettsammenheng
 2. Samordningsutvalget for samiske spørsmål
 3. Innspill til regjeringens budsjettkonferanser
 4. Omtale i Kommunal- og regionaldepartementets St prp nr 1
 5. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
 6. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet
 7. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
 8. Oppsummering av frister for arbeidet med samiske saker

Forholdet til Sametinget i budsjettsammenheng

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Sametinget skal være den fremste premissleverandøren for regjeringens samepolitikk, og Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske folkegruppe.

Sametingets vedtak for statsbudsjettet 2003 ble behandlet i plenumsmøtet i november 2001. Sametingets vedtak omhandler også samiske tiltak og ordninger som ikke er underlagt Sametingets forvaltning, og omtaler således de fleste tiltak som vil være aktuelle å vurdere når det gjelder samiske forhold.

Kommunal- og regionalministeren inviterer hvert år Sametinget til møte hvor mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag drøftes. Det har de siste årene vært avholdt tilsvarende budsjettmøter med en rekke ministre. Dette er viktige møter i dialogen mellom regjeringen og Sametinget. Sametinget har nå ytret ønske om at et slikt møte kan holdes med flere statsråder samtidig. Kommunal- og regionaldepartementet vil ta initiativ til et slikt møte, og kommer tilbake til dette spørsmålet.

Samordningsutvalget for samiske spørsmål

Samordningsutvalget for samiske spørsmål har vært uvirksom i de periodene det er oppnevnt særskilte statssekretærutvalg for samiske spørsmål. Samordningsutvalget, som hadde sitt første møte 5. desember 2001, vil få en sentral rolle i den videre behandlingen og samordningen av samiske saker i budsjettsammenheng.

Innspill til regjeringens budsjettkonferanser

Erfaring viser at nye tiltak som det er ønskelig å gjennomføre på det samepolitiske området, ofte kan være tiltak av begrenset økonomisk omfang, men likevel vanskelig å finne rom for innen eksisterende rammer. Det er derfor tidligere besluttet at samiske saker skal fremmes samlet til Regjeringens budsjettkonferanser. Hensikten med dette er å kunne se satsningen på samepolitiske tiltak under ett. Dette innebærer at forslag fra alle departementene som gjelder samiske formål presenteres av kommunal- og
regionalministeren som har samordningsansvaret for samiske saker. Det understrekes at den enkelte fagstatsråd med dette ikke er unntatt ansvaret for tiltak innen eget fagområde.

Vi ber derfor om at departementene orienterer Kommunal- og regionaldepartementet om alle – også mindre – nyesatsnings forslagi løpet av januar 2002. Vi viser for øvrig til at det vil bli avholdt bilaterale møter mellom Kommunal- og regionaldepartementet og enkelte departementer, der vi vil gå nærmere inn på spørsmål knyttet til bl.a. satsningsforslag.

Omtale i Kommunal- og regionaldepartementets St prp nr 1

Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon gir en svært kortfattet og samlet framstilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål under programkategori 13.40 Samiske formål. Omtalen skal synliggjøre hvilke departementer som bevilger midler til Sametinget og samiske formål. Bidragene fra departementene skal helt kort – opptil 700 tegn – beskrive hovedtrekkene i bevilgninger til samiske formål i 2003. Det er ikke nødvendig å omtale endelig fordeling av budsjettet på dette tidspunktet. Fristen for å levere bidrag er 5. august 2002.

Publikasjon om bevilgninger til samiske formål

Kommunal- og regionaldepartementet har de fire siste årene lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet. Dette vil bli gjort også for statsbudsjettet 2003. Publikasjonen utgis på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departementenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposisjonene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det samepolitiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

 • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
 • Målsetningen med bevilgningen
 • Regnskapstall/rapport for 2001, bevilgning for 2002 og forslag for 2003

Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2002-budsjettet (rundskriv H-32/01). Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 5. september 2002.

Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet

Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør kommunal- og regionalministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Vi ber derfor om at departementene oversender korte beskrivelser av sine samiske saker til Kommunal- og regionaldepartementet 30. september 2002. Dette vil bli brukt som grunnlag for Kommunal- og regionaldepartementets pressemeldinger. Pressemeldingene legges ut på ODIN og sendes ut til media på nordsamisk og norsk.

Tildelingsbrev til Sametinget - retningslinjer

Sametinget som samepolitisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Fra 1999 er Sametinget gitt unntak fra bevilgningsreglementets § 4 om bruttobudsjettering og får sin bevilgning fra flere departementer på 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Unntaket bekreftes gjennom Stortingets budsjettvedtak.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Økonomireglementet for staten og Finansdepartementets funksjonelle krav til økonomireglementet, med de tilføyelser og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Sametinget, og Finansdepartementets rundskriv av 10.12.1998 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-11/98).

Vi gjør oppmerksom på at overføring av en nettobevilgning (til en 50-post) til Sametinget ikke regnes som tilskudd, og at det derfor ikke skal vises til bevilgningsreglementets § 17 (jf. R-11/98, punkt 4).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fagdepartementenes utkast til tildelingsbrev til Sametinget for statsbudsjettet 2003 forelegges Kommunal- og regionaldepartementet til uttalelse. Kommunal- og regionaldepartementets tildelingsbrev til Sametinget vil bli forelagt berørte fagdepartementer.

Oppsummering av frister for arbeidet med samiske saker

Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Kommunal- og regionaldepartementet. Tekstbidrag bes levert på diskett. Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rundskrivet, ta kontakt med underdirektør Ninni Kate Rognli, tlf 47096, ninni-kate.rognli@krd.dep.no.

Ultimo januar 2002

Bidrag til regjeringens 1. budsjettkonferanse

5. august 2002

Kort bidrag til St prp nr 1 (2002-2003)

5. september 2002

Bidrag til publikasjonen ”Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2003”

30. september 2002

Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor ”Om statsråd” (B-0501) punkt 6.4 når det gjelder unntak fra offentlighetsloven og taushetsplikt i budsjettsaker.

Med hilsen

Petter Drefvelin e.f.
ekspedisjonssjef

Ninni Kate Rognli
underdirektør

1 vedlegg