Rundskriv

Rundskriv I-4/2016 – revidert utgave

Revidert utgave av Rundskriv I-4/2016 innebærer følgende endringer sammenliknet med innholdet i Rundskriv I-4/2016 m/ vedlegg, gjeldende fra 1. januar 2017 (innholdet i rundskriv gjeldende fra 1. januar 2017 fremgår nedenfor):   I takster for tannbehandling, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, er beløpene endret for takst 702 Studiemodell, per kjeve, og for takst 703, Soklet artikulerende modell. Endringene er en følge av Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017, jf. Prop. 129 S (2016-2017) og Innst. 401 S (2016-2017).

Rundskriv I 4 2016 revidert versjon 28.06.2017.pdf