Rundskriv I-5/2003

Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere - nærmere om inntakskriteriene og unntak fra disse

Rundskriv I-5/2003


Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere - nærmere om inntakskriteriene og unntak fra disse


Til:
Landets kommuner
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Helsetilsynet i fylkene
De regionale helseforetak
De regionale sentrene for legemiddelassistert rehabilitering
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

Dato: 04.06.2003
Vår ref .: 02/01118 HTA 1 EvB/-Sosialdepartementet og Helsedepartementet vil med dette rundskrivet presisere at retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere punkt 7 gir hjemmel for unntak fra de generelle inntakskriteriene i punkt 6 a-c jf. rundskriv I-35/2000.

Rapportering viser at inntakskriteriene i punkt 6 a-c, for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere tolkes strengt, og at adgangen til å gjøre unntak etter punkt 7 i de samme retningslinjer ikke ser ut til å bli praktisert. Fra LAR-sentrene opplyses det at de ikke har mottatt søknader begrunnet i unntakskriteriene. Dette kan i praksis bety at enkelte brukere, på en uheldig og utilsiktet måte, utelukkes fra legemiddelassistert rehabilitering. På denne bakgrunn vil Sosialdepartementet og Helsedepartementet spesielt rette oppmerksomheten mot inntakskriteriet i punkt 6 (a) som sier at klienten skal ha fylt 25 år, sammenholdt med punkt 7 som sier at det kan gjøres unntak fra denne aldersgrensen "dersom en samlet vurdering tilsier det".Retningslinjenes punkt 6 og 7 lyder:


"6. Inntakskriterier

Klienten skal:

  1. ha fylt 25 år
  2. ha langvarig narkotikamisbrukskarriere. Misbruket skal på søkertidspunktet og over flere år ha vært klart opiatdominert
  3. i rimelig omfang ha gjennomgått behandling og rehabilitering uten bruk av metadon og opioider med sikte på rusfrihet.

Det skal, som en del av grunnlaget for inntaksvurderingen, foreligge en søknad om inntak fra den kommunale sosialtjenesten, og vurdering fra fylkeskommunen. Vedlagt søknaden skal følge tiltaksplan for et helhetlig rehabiliteringsopplegg, herunder opplysninger om eventuell rekvirerende lege. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener, jf. sosialtjenesteloven § 8-4.

7. Det kan gjøres unntak fra inntakskriteriene pkt. 6 a-c dersom rusmiddelmisbrukeren har en kronisk og livstruende sykdom som gjør behandlingsopplegget nødvendig, eller dersom en samlet vurdering tilsier det."

Departementene vil presisere at det i en slik "samlet vurdering" av om det kan gjøres unntak fra alderskriteriet i pkt. 6 (a) er relevant å legge vekt på om opiatmisbrukeren over tid har hatt en særlig vanskelig livssituasjon med massiv og sammensatt problematikk, herunder:

  • helsetilstand, som på ulik måte kan medføre invalidiserende tilstander og / eller store og vedvarende smerter
  • psykiske lidelser
  • fare for tap av omsorgsrett / samværsrett med barn
  • destruktiv adferd, herunder: selvskading / hyppige overdoser / prostitusjon

Det understrekes at eksemplene i punktene ovenfor ikke er uttømmende, og at det vil være en kombinasjon av flere forhold som til sammen kan begrunne at det gjøres unntak fra alderskriteriet.

Legemiddelassistert rehabilitering skal evalueres. Departementene vil vurdere det foreliggende regelverk når resultatet av denne evalueringen foreligger.

Det vises for øvrig til rundskriv I-33/2001 som omhandler legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere, som har erstattet punktene 3 og 4 i rundskriv I-35/2000, og som videre er utvidet innholdsmessig i forhold til rundskriv I-35/2000.

Oslo den 4. juni 2003


Andreas Disen

Tom Rådahl

ekspedisjonssjef

ekspedisjonssjef

Helsedepartementet

Sosialdepartementet

Kopi:
Statens helsetilsyn
Sosial- og helsedirektoratet