Rundskriv I-5/2017 Om å utrede potensialet for rehabilitering

I rundskrivet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet at kommunene utreder pasientens rehabiliteringsbehov og rehabiliteringspotensialet, før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne. En slik vurdering vil være et viktig grep for å få til en helt nødvendig omstilling med større vekt på habilitering og rehabilitering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Rundskriv I-5-2017 Om å utrede potensialet for rehabilitering