Rundskriv

I-6/2011 Ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

                                                Last ned pdf-versjonen av rundskriv I-6/2011 her


Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2011. Begge lover trer i kraft 1. januar 2012, og fra samme tid oppheves lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenester i kommuner (kommunehelsetjenesteloven), lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester og lov 19. juni 2009 nr. 65 om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Folkehelseloven ble behandlet i Stortinget som en del av samhandlingsreformen.
Samhandlingsreformen er en retningsreform for å sikre kvalitet i tjenestene og en
bærekraftig samfunnsutvikling. Et av målene med reformen er å fremme helse og
forebygge sykdom i større grad enn i dag.

Dette rundskrivet tar sikte på å gi en oversikt over bestemmelsene i folkehelseloven. Rundskrivet vil også gi en oversikt over gjennomføringsaktiviteter og støttefunksjoner for folkehelseloven i året som kommer. Departementet arbeider med en gjennomføringsplan for folkehelseloven som er varslet i Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 og Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid.

Vedlagt dette rundskrivet følger folkehelseloven og merknadene til de enkelte
bestemmelsene.