I-7/2009 Informasjon om regelverk vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Til mottakerne

Rundskriv I-7/2009 B
21. desember 2009

Informasjon om regelverk vedrørende stønad til dekning av utgifter til
tannbehandling


Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk
trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved
sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler stønad ved helsetjenester, herunder tannbehandling. Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for
behandling hos tannlege. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å
gi hel eller delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov.
Trygderefusjon er begrenset til behandling av sykdommer og skade.


Endringer i regelverket
Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt fl ere forslag til nye stønadsordninger eller
fl ere grupper som bør omfattes av stønadsordningen. Slike endringer forutsetter vedtak i
Stortinget. Årets endringer er få og av mer teknisk karakter. I tillegg kommer enkelte
nødvendige presiseringer. Takstene er økt med 3,2 prosent i henhold til Prop. 1 S
(2009-2010) og Stortingets behandling av denne (budsjettvedtak for 2010).


Generelt om regelverk om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling – Det gule heftet
Forskrift 13. desember 2007 nr 1412 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling hos tannlege for sykdom gir nærmere regler for når det skal ytes stønad.
Forskriften inneholder overordnede vilkår – ”inngangsvilkår ” – som må være oppfylt for å
få stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I forskriften er Helsedirektoratet gitt
myndighet til å gi utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer for når stønad skal
ytes. Rundskriv til § 5-6 gir slike regler.


Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege
er begrenset til takster for tannbehandling fastsatt av departementet i et eget takstdokument.
Departementets takster består av honorartakst, refusjonstakst og egenandel.
Utgifter som brukeren har utover departementets fastsatte takster dekkes ikke av staten.
Dersom tannlegens priser er høyere enn de fastsatte takstene, må brukeren betale det
overskytende selv.

Dette heftet innholder gjeldende regelverk for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling; forskriften, Helsedirektoratets rundskriv til forskriften og Helse- og omsorgsdepartementets
takstdokument for 2010.


Takster fastsatt av departementet gjelder også for undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten, jf tannhelsetjenesteloven § 2-2 fjerde ledd.


Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til
Helsedirektoratet, avdeling for refusjon, legemidler og tannbehandling eller til
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Servicesenter på telefon 815 70 030.
Tannleger med direkte oppgjørsavtale kan også kontakte HELFO i sin region.

Med vennlig hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
avdelingsdirektør


Vegard Skaug
seniorrådgiver

Last ned rundskriv med veileder her:
Rundskriv I-7/2009 Informasjon om regelverk vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling