Rundskriv om veiledet tjeneste for allmennleger

Rundskriv I-3/2016 handler om kravene som må være oppfylt for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon og å bli godkjent allmennlege i Norge. Kravene følger av forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. Rundskrivet erstatter rundskriv I-3/2015 fra 18. mars 2015

Rundskriv I-3/2016 om veiledet tjeneste for allmennleger