Rundskriv V-5/B 2009 Tilskudd til privateide kirkebygg

Søknad om tilskudd sendes til Kultur- og kirkedepartementet innen 1. juni 2009, jf. vedlagte skjema.

 

Fylkesmennene
Kirkerådet
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges kristne råd
Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge
Islamsk råd 

 

 

 

Nr. V-5/B

Vår ref 2009/00103 KU/KU3 KSR:mmt

Dato

 

 

07.01.2009

 

Statsbudsjettet 2009 kap. 310 post 75 tilskudd til privateide kirkebygg

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg med kr 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til Kultur- og kirkedepartementet innen 1. juni 2009, jf. vedlagte skjema. Tegninger må legges ved. Ingen søknader vil bli behandlet før fristen, og svar vil bli gitt innen årsskiftet. Søknader som er mottatt etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Vi ber alle mottakere av rundskrivet om å videreformidle rundskrivet med vedlegg til alle registrerte trossamfunn innenfor sitt ansvarsområde. Vi ber videre om at fylkesmennene sender rundskrivet til alle menigheter i sitt fylke, uavhengig av om det kunne vært forventet at menighetenes sentrale nivåer videreformidlet dette til lokale nivåer.

Det er utarbeidet retningslinjer for tilskuddsordningen i henhold til Økonomireglementet for staten. Retningslinjene og søknadsskjema følger vedlagt. Søknadsskjema skal benyttes, og retningslinjene må følges ved utfylling og innsending av søknaden, jfr. særlig pkt. 6.1 om søknadens innhold.

Med hilsen

Stein Sægrov e.f.
avdelingsdirektør

Kristin Solbjør
underdirektør

Vedlegg: Retningslinjer (pdf-format) og søknadsskjema (pdf-format)